РЕГИСТЪР

на регистрирани наблюдатели в местен референдум

№ по ред Наименование на съответния орган, организация, чуждестранни партии и движения, чиито представители или посочени от нея лица са регистрирани като наблюдатели
Няма регистрирани наблюдатели
№ по ред Наименование на българска неправителствена организация, чиито упълномощени членове или изрично упълномощени представители са регистрирани като наблюдатели
1 сдружение „Институт за социална интеграция“

 

Календар

Решения