Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1933-МР
София, 15 юни 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие с наблюдатели в местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № МР-18-1 от 14.06.2023 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, представлявано от Катя Колева Келевска чрез Стоянка Иванова Балова-Цветкова, за регистрация за участие с наблюдатели в местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- декларации по образец (Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа) – 2 (два) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и на технически носител в excel формат;

- пълномощно от представляващото лице Катя Колева Келевска в полза на Стоянка Иванова Балова-Цветкова.

От удостоверение от Агенцията по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е видно, че сдружението е регистрирано като българска неправителствена организация и е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението от Агенцията по вписванията за сдружението.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от извършена  проверка на лицата, упълномощени да бъдат регистрирани като наблюдатели, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА „Институт за социална интеграция“ за участие с наблюдатели в местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 2 (двама) упълномощени представители на „Институт за социална интеграция“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН/ЛН

1.

Мария Георгиева Македонска

 

2.

София Стефанова Торолова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения