Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 999-МИ
София, 29 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Георги Митков Миленков – упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, и жалба от Петър Николов Петров – представител на ПП „АТАКА” в община Луковит – двете срещу решение № 115-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК – Луковит

Постъпили са жалби с вх. № М-190 от 28.09.2011 г. и М-183 от 28.09.2011 г. на ЦИК, съответно от Георги Митков Миленков - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", и от Петър Николов Петров - представител на ПП „АТАКА" в община Луковит, срещу решение № 115-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Луковит.
В жалбата на Георги Миленков - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", се изтъкват съображения, че в обжалваното решение неправилно са определени квотите на ръководния състав на секционните избирателни комисии в община Луковит, като от общо 26 секции в общината, представителството на ПП „ГЕРБ" надхвърля 50 % от общия брой на председателите в СИК в община Луковит. Ръководното представителство на ПП „ДПС" е сведено до 1 председател и то в секция, която може да не бъде открита, тъй като е с местонахождение МБАЛ - гр. Луковит. Оплакванията са за необоснованост на обжалваното решение и липса на мотиви относно разпределението на квотите за ръководствата на СИК, като се визират най-вече председателските места и че са ощетени грубо политическите партии. Молят да бъде отменено решението на Общинската избирателна комисия и върнат варианта на постигнатото съгласие на проведените консултации.
В жалбата на Петър Петров - представител на ПП „Атака" за община Луковит, не се цитира атакуваното решение № 115-МИ, но се иска от ЦИК да постъпи според закона и да направи ново разпределение на ръководните длъжности на СИК в община Луковит. Ето защо комисията приема, че се атакува именно решение № 115-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Луковит.
Жалбите са подадени в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК и като такива се явяват процесуално допустими, а разгледани по същество - основателни.
След като се запозна с жалбите и приложените към тях протокол № 1 от 08.09.2011 г. и протокол № 2 от 19.09.2011 г. от проведени консултации с представители на местни ръководства на партии и коалиции, представени в 41-ото Народно събрание и в Европейския парламент, проведени при кмета на община Луковит, 2 бр. пълномощни, установяващи представителната власт на Георги Митков Миленков, предложение от Георги Миленков за състава на СИК, решение № 115-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Луковит, и като взе предвид Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, приема за установено следното:
Ръководният състав на секционната избирателна комисия включва председател, заместник-председател и секретар на комисията. В конкретния случай при 26 секционни избирателни комисии ръководният състав е 78 души. Съобразявайки посоченото квотно представителство на парламентарно представените партии и партията, имаща член в Европейския парламент, както и чл. 2 от Методиката, посочена в Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, разпределението по партии е 38 места за ПП „ГЕРБ", 15 места за Коалиция за България, 12 места за ПП „ДПС", 8 места за ПП „Атака", 4 места за Синята коалиция и 1 място за ПП „НДСВ". Общинската избирателна комисия - Луковит, неправилно е определила броя на местата в ръководството на ПП „ДПС" на 11 вместо 12 и на ПП „НДСВ" на 2 вместо на 1.
По изложените съображения атакуваното решение се явява неправилно и като такова следва да бъде отменено, а преписката върната на ОИК - Луковит, с указание да назначи секционните избирателни комисии в общината, като съобрази разпределението на местата в ръководните длъжности на СИК съобразно изложеното по-горе, както и да съобрази квотното разпределение в самите състави съобразно изискванията на Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК и да определи поименния състав на секционните избирателни комисии.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 115-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Луковит, с което са разпределени съставите на СИК в община Луковит за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и са утвърдени поименно членовете и резервите на СИК.
УКАЗВА на ОИК - Луковит, да назначи съставите на секционните избирателни комисии, като съобрази квотно представителство на парламентарно представените партии и партията, имаща член в Европейския парламент както в състава на СИК, така и в тяхното ръководство, като има предвид Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, и мотивите на настоящото решение, след което да назначи и поименния състав на секционните избирателни комисии.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения