Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 996-ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Стефка Минчева Пангалова срещу решение № 219-22 ПВР на РИК – Смолян

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща на ЦИК с вх. № ПВР-15-61/20.11.2021 г. от Стефка Минчева Пангалова срещу решение № 219-22 ПВР на РИК – Смолян, с което Стефка Минчева Пангалова е освободена като председател на СИК 223100036, Детска градина „Веселушко“, ул. „Петър Берон“ № 8, гр. Смолян. Със същото решение за председател на СИК е назначена Мирела Христова Фератова (лице, посочено като резервен член от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, от която квота е било и освободеното лице).

В жалбата се твърди, че обжалваното решение на РИК – Смолян, е неправилно и незаконосъобразно и жалбоподателката неоснователно е отстранена като председател на СИК 223100036 и желае да продължи да изпълнява функциите си на такава.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима и подадена в законоустановения срок.

Централната избирателна комисия намира, че постановеното решение е законосъобразно. Централната избирателна комисия споделя доводите, изложени в мотивната част на решението, които се потвърждават и от приложените доказателства към преписката.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Стефка Минчева Пангалова срещу решение № 219-22 ПВР на РИК – Смолян,

ПОТВЪРЖДАВА решение № 219-22 ПВР/НС от 19.11.2021 г. на РИК – Смолян.

Решението на РИК 22 – Смолян, подлежи на обжалване пред Административен съд – Смолян, чрез РИК 22 – Смолян, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения