Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 990-ПВР/МИ
София, 29 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Ивайловград, област Хасково, назначена с Решение № 345-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-697/28.09.2011 г. от ОИК - Ивайловград, за промени в ОИК - Ивайловград, област Хасково. Към писмото са приложени: предложение от Ирина Димитрова Андонова - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за замяна на Иван Димитров Андонов - член на комисията, с Борис Иванов Иванов; заявление от Иван Димитров Андонов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта; копие от диплома за завършено висше образование на Борис Иванов Иванов; пълномощно на Иван Петров Иванов; пълномощно от Иван Петров Иванов на Ирина Димитрова Андонова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Ивайловград, област Хасково, Иван Димитров Андонов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Ивайловград, област Хасково, Борис Иванов Иванов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения