Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 980-НС
София, 19 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване за народни представители на Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова във Втори изборен район – Бургаски, и Иван Руменов Клисурски в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, в Четиридесет и седмото Народно събрание

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-382/19.11.2021 г. от Ивайло Ванев Вълчев – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ във Втори изборен район – Бургаски, и в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, е с което иска да бъде заличен от кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, и да не бъде обявен за избран за народен представител във Втори изборен район – Бургаски, и в Двадесет и първи изборен район – Сливенски.

С Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г. Ивайло Ванев Вълчев е обявен за избран за народен представител ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ във Втори изборен район – Бургаски, и в Двадесет и първи изборен район – Сливенски. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Ивайло Ванев Вълчев да не бъде обявен за избран за народен представител и да не встъпи в правомощията си, тъй като същото е подадено след приемането на Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК, поради което следва да се обявят за избрани следващите кандидати в листите на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ във Втори изборен район – Бургаски, и в Двадесет и първи изборен район – Сливенски.

Въз основа на подаденото заявление от Ивайло Ванев Вълчев, същият следва да бъде заличен от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ във Втори изборен район – Бургаски, и в Двадесет и първи изборен район – Сливенски.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител от Втори изборен район – Бургаски, Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова, с ЕГН ..., под № 2 от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ във Втори изборен район – Бургаски, на мястото на Ивайло Ванев Вълчев.

ОБЯВЯВА за народен представител от Двадесет и първи изборен район – Сливенски, Иван Руменов Клисурски, с ЕГН ..., под № 2 от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, на мястото на Ивайло Ванев Вълчев.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

976-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения