Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 978-ПВР/МИ
София, 28 септември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Враца, област Враца, назначена с Решение № 295-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-678/26.09.2011 г. от Борислав Константинов Банчев - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", за промяна в състава на ОИК - Враца, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Маргарит Марков Маждраков да бъде назначена Анелия Йорданова Найденова. Към предложението са приложени: молба от Маргарит Марков Маждраков за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Анелия Йорданова Найденова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 17, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Враца, област Враца, Маргарит Марков Маждраков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Враца, област Враца, Анелия Йорданова Найденова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения