Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 976-НС
София, 18 септември 2014 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 920-НС от 12 септември 2014 г., допълнено и поправено с Решение № 928-НС от 13 септември 2014 г. на ЦИК за определяне на местата, в които ще се образуват избирателни секции извън страната и броя на секциите във всяко място в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

І. С решение № 11032 от 18.09.2014 г. по адм.д. № 11644/2014 г. Върховният административен съд, ІV отделение, отменя Решение № 920-НС от 12 септември 2014 г. в частите, в които като места за образуване на избирателни секции са определени: Астана в Казахстан, Курткьой, Ялова, Чорлу Шейх Синан (относно броя на секциите) в Турция със съображения, че в Казахстан, Астана няма дипломатическо или консулско представителство, а в посочените места в Турция не са налице условията на нито една от хипотезите на чл. 14 от ИК.

Със същото решение ВАС отменя Решение № 920-НС от 12 септември 2014 г. в частта, с която не са определени като места за образуване на секции Лондон, Иилинг във Великобритания и Куинс, Ню Йорк в САЩ, с оглед постъпили за тези места повече от 40 заявления за гласуване и връща преписката на Централната избирателна комисия в отменените части с указания по тълкуване  и прилагане на закона.

Централната избирателна комисия, проверявайки наличните данни за определяне на места и брой секции за гласуване извън страната във връзка с решението на ВАС, прие следното:

За място Астана, Казахстан, са подадени 26 заявления за гласуване и тъй като в Казахстан има дипломатическо представителство на Република България, съгласно чл. 14, т. 1 от ИК следва да се определи място за гласуване с 1 секция.

Таблицата, посочваща основанията за определяне на места/брой секции за гласуване съгласно чл. 14, т. 3 в Решение № 686-НС от 14 август 2014 г.е поправена с Решение № 724-НС от 18 август 2014 г., от което е видно, че за Чорлу, Шейх Синан, Турция, са гласували 1495 избиратели на избори за президент и вицепрезидент на 23 октомври 2011 г. и 2393 избиратели на избори за Народно събрание на 12 май 2013 г. - обстоятелство, даващо основание за определяне на 4 секции в това място. Същият извод следва и за място Ялова в Турция, където гласувалите на избори през последните 5 години са съответно - 1098 и 1537 избиратели - обстоятелство, даващо основание за определяне на 3 секции.

В списъка на подадените заявления място Курткьой фигурира с наименование Пендик Курткьой Йенишехир и тъй като са подадени 62 заявления, следва на основание чл. 14, т. 2 от ИК следва да се определи за една секция.

Централната избирателна комисия с решение № 11032 от 18.09.2014 г. по адм.д. № 11644/2014 г. на ВАС като открива на осн.чл. 14, т. 2 от ИК нови секции в Куинс, Ню Йорк в САЩ и в Лондон, Иилинг във Великобритания.

II. Поради нови факти, възникнали след постановяване на посочените решения на ЦИК - постъпили допълнителни заявления, подадени в срок за гласуване в Тунис, Тунис и писмо на МВнР за обстоятелства, затрудняващи гласуването в Кабул, Афганистан, следва да се определи за място за гласуване Тунис в Тунис с една секция съгласно чл. 14, т. 1 от ИК и да се заличи място за гласуване Кабул, Афганистан.

С оглед изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 14, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 920-НС от 12 септември 2014 г.на ЦИК, допълнено и поправено с Решение № 928-НС от 12 септември 2014 г., както следва:

Определя за място за гласуване в:

 • държава Казахстан, Астана - една секция;
 • държава Турция, Чорлу Шейх Синан - четири секции;
 • държава Турция, Ялова - три секции;
 • държава Турция, Пендик Курткьой Йенишехир - една секция;
 • държава Великобритания, Лондон, Иилинг - една секция;
 • държава САЩ, Куинс, Ню Йорк - една секция;
 • държава Тунис, Тунис - една секция.

ЗАЛИЧАВА място за гласуване в Афганистан, Кабул.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

920-НС/

928-НС/

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения