Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 964-МИ
София, 5 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „СВОБОДА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „СВОБОДА“, подписано от Владимир Чавдаров Симеонов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 2 на 2 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 12.08.2019 г. от СГС – ФО, VI-15 състав, по ф.д. № 360/2008 г.;
 2. Декларация – образец от подписа на представляващия партията;
 3. Декларация – образец от печата на партията;
 4. Удостоверение № 48-00-492 от 16.08.2019 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.;
 5. Писмо от 16.08.2019 г. от „Българо Американска Кредитна Банка“ АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на политическа партия „СВОБОДА“;
 6. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4400 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;
 7. Писмо от Владимир Чавдаров Симеонов, председател на ПП „СВОБОДА“, с което определя лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания - Александър Димитров Аспарухов.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП СВОБОДА.

От протокол с вх. № МИ-04-03-8 от 4 септември 2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „СВОБОДА“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „СВОБОДА“.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., за регистрация на политическа партия „СВОБОДА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „СВОБОДА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП СВОБОДА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2916-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

 • № 2915-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 2914-МИ / 28.11.2023

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

 • всички решения