Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 963-НС
София, 17 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 3(3-7) от 16.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез пълномощника Валя Евлогиева Игнатова, регистрирана с Решение на ЦИК № 792-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 82 (осемдесет и две) лица - упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 3(3-7) от 16.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ".

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 81 лица от списъка към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице - Димитър Петков Петков вече е регистрирано от това сдружение като наблюдател и той не е кандидат за народен представител.

От управителния орган на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" лицето Пламен Колев Георгиев, ЕГН ..., и кандидат за народен представител в листата на партия „РЕПУБЛИКА БГ" - 25 по ред в листата за Деветнадесети изборен район- Русенски, и не е предложен за регистрация като наблюдател.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г.  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 81 (осемдесет и един) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Трифон Николов Николов
2. Васил Тодоров Василев
3. Катерина Димитрова Митева
4. Николай Антонов Стойчев
5. Донка Маринова Черковска
6. Нейчо Маринов Кънев
7. Маргарита Христова Илиева
8. Иван Неделчев Иванов
9. Моника Божидарова Динева
10. Драгомир Дечев Дечев
11. Живко Пеев Лечев
12. Васил Стефанов Самарски
13. Галин Петков Гущеров
14. Данко Спасов Мавров
15. Димитър Райков Илиев
16. Захари Колев Захариев
17. Здравко Първанов Първанов
18. Ивайло Антонов Антонов
19. Генчо Милев Кръстинов
20. Николай Танев Тенев
21. Мариана Симеонова Георгиева
22. Минчо Георгиев Минчев
23. Мария Колева Данева
24. Николай Марков Колев
25. Румяна Стоянова Друмева
26. Рени Генчева Червенкова
27. Недялка Илиева Иванова
28. Янка Иванова Найденова
29. Стела Иванова Кехайова
30. Пламен Димитров Димитров
31. Ангел Димитров Попов
32. Валентин Колев Стайков
33. Деница Христова Янкова
34. Светлана Василева Иванова
35. Стилян Стефанов  Иванов
36. Димитър  Маринов Джуров
37. Радка  Ангелова Видева
38. Веселина Иванова  Андреева
39. Иван  Стоилов  Митров
40. Костадин Иванов Илиев
41. Виолета Иванова Славчева
42. Димитър Костадинов Димитров
43. Станислав Димитров Димитров
44. Ивелина Емилова Димитрова
45. Пламен Николов Петров
46. Николай Янчев Петров
47. Диян Иванов Иванов
48. Валентин Цанков Цанков
49. Лора Николова Ангелова
50. Емилия Николаева Соколова
51. Маргарита Асенова Демирева
52. Теодора Янчева Каракостова
53. Милица Петева Петкова
54. Гроздан Иванов Грозев
55. Ивайло Николаев Желев
56. Венелин Емилов Башев
57. Мария Филипова Делчева
58. Надка Вълкова Иванова
59. Станка Митрева Горанова
60. Иван Андонов Трингов
61. Файрие Фахри Мехмед
62. Валентина Василева Узунова
63. Стамата Христова Иванова
64. Тодорка Стоилова Тодорова
65. Венцислав Стефанов Венев
66. Станка Донова Славова
67. Магдалена Емилова Найденова
68. Петя Станимирова Панова-Димитрова
69. Анна Николаева Славова
70. Симона Борисова Янкова
71. Ростислава Емилова Сапарева
72. Митя Василев Николов
73. Ирена Ангелова Даскалова
74. Радослава Костадинова Велина
75. Анна Николаева Маринова
76. Анка Грозданова Спасова
77. Йордан Петров Зеленков
78. Милко Величков Иванов
79. Мая Ангелова Младенова
80. Валентина Илиева Иванова
81. Пламен Иванов Славов

Отхвърля искането за регистрация като наблюдател на Димитър Петков Петков, ЕГН ... - регистриран вече от същата неправителствена организация.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения