Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 958-ПВР/МИ
София, 28 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 33, ал. 1, т. 7, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 73, чл. 175, чл. 190, ал. 2, чл. 203 и чл. 204 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


1. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, общинските избирателни комисии с решение определят секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък, за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.
Пред секция по т. 1 се поставят табела (Приложение № 1) и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.
Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението към избирателната секция по т. 1.
2. Избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението може да гласува и в избрана от него подходяща секция.
3. Избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението се вписва в допълнителния избирателен списък в секцията, ако тя е различна от секцията в чийто избирателен списък е включен, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 52 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и Приложение № 11 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове). Декларацията се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него. В допълнителния избирателен списък се вписват всички данни на избирателя и списъкът се подписва от председателя и секретаря.
4. Когато избирателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията, въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането, може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. Копие от документа на ТЕЛК (НЕЛК) се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него.
5. Когато избирателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, но не притежава документ на ТЕЛК (НЕЛК), по изключение с решение на комисията може да бъде допуснат да гласува с придружител.
6. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа "Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 50 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и Приложение № 60 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.
7. Когато увреждането на избирател, гласуващ с придружител, не му позволява да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва "гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата "Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.
8. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
9. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели в изборите на 23 октомври 2011 г.
10. Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция от партии или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
11. Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабините за гласуване така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.
12. Общинските избирателни комисии следят за осигуряване на условия за глaсуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението, като за целта взаимодействат с областните и общинските администрации.
13. Не по-късно от 14 октомври 2011 г. общинските администрации уведомяват общинските избирателни комисии за предприетите от тях мерки, позволяващи на избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в изборния ден.
14. Не по-късно от 15 октомври 2011 г. (7 дни преди изборния ден) общинската избирателна комисия оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова информация:
а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението;
б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;
в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките.
15. Общинските избирателни комисии съвместно с кметовете на общини и кметовете на кметства определят мерките за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите на избирателите с увреждания до сградите по т. 1; за изграждане на тротоари и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане (Приложение № 2); за изграждане на временни рампи от твърд материал; за изграждане на кабини за гласуване в секцията по т. 1 с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-нисък от 85 см.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения