Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 956-МИ
София, 4 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-153 от 03.09.2019 г., с предложение от Красен Георгиев Вълчев – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ в община Никола Козлево за промяна в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, назначена с Решение № 929-МИ от 30 август 2019 г., като на мястото на Хриска Русева Делева – зам.-председател на ОИК – Никола Козлево, да бъде назначен Стефан Иванов Стефанов.

Към предложението са приложени: заявление от Хриска Русева Делева за освобождаването й като зам.-председател на ОИК – Никола Козлево по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Стефан Иванов Стефанов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Хриска Русева Делева, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Стефан Иванов Стефанов, ЕГН ….

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения