Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 948-МИ
София, 3 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Левски, област Плевен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-33 от 2.09.2019 г. от Тома Юлиянов Терзиев – упълномощен представител на ПП „ДПС“ за община Левски, на мястото на Мелиха Феимова Зенолова – член на ОИК – Левски, да бъде назначена Севдие Мустафова Алиева.

Към предложението са приложени: заявление от Мелиха Феимова Зенолова за освобождаването й като член на ОИК – Левски по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Севдие Мустафова Алиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Левски, област Плевен, Мелиха Феимова Зенолова, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Левски, област Плевен, Севдие Мустафова Алиева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения