Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 948-МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Григор Василев Вутов – кандидат за общински съветник в община Ботевград и кандидат за кмет на кметство в с. Скравена, община Ботевград, против решение № 149 от 20.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област

Постъпила е жалба с вх. № М-139/27.09.2011 г. на ЦИК от Григор Василев Вутов - кандидат за общински съветник в община Ботевград и кандидат за кмет на кметство в с. Скравена, община Ботевград, против решение № 149 от 20.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област, с което е заличена регистрацията му като кандидат за кмет на кметство в с. Скравена и кандидат за общински съветник от името на местна коалиция „ПРОМЯНА", извършена с решения № 128-КК от 19.09.2011 г. и № 130-ОС от 19.09.2011 г. В жалбата се прави искане да бъде отменено атакуваното с нея решение като незаконосъобразно.
Към жалбата са приложени: решения № 128-КК, № 129-ОС и № 130, всичките от 19.09.2011 г.; решение № 149 от 20.09.2011 г., копия от регистъра за кандидатите за общински съветници за входящи номера № 1 от 19.09.2011 г. и № 10 и копие от регистъра за кандидатите за кметове на кметства за № 12 от 19.09.2011 г.; предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" с вх. № 10 от 19.09.2011 г.; заявление от Григор Василев Вутов за съгласие да бъде регистриран като кандидат за общински съветник от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"; декларация по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5 букви „а" и „б" от ДР на ИК; декларация по чл. 126, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 122, ал. 1, 3 и 4 от ИК; копие от лична карта; предложение с вх. № 11 от 19.09.2011 г. на коалиция „ПРОМЯНА" за издигане на кандидати за общински съветници; декларация от Григор Василев Вутов по чл. 126, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 122, ал. 1, 3 и 4; декларация по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК; заявление от Григор Василев Вутов, че е съгласен да бъде издигната кандидатурата му от коалиция „ПРОМЯНА"; предложение за регистрацията за кандидат за кмет за кметство с вх. № 12-КК от 19.09.2011 г.; заявление по чл. 126, ал. 1, т. 2; декларация по чл. 126, ал. 1, т. 3 и декларация по чл. 126, ал. 1, т. 4 от ИК; решение за създаване на местна коалиция „ПРОМЯНА" от 21.08.2011 г.
Жалбата е подадена в срок - на 21.09.2011 г., разгледана по същество е основателна.
От регистъра за кандидатите за общински съветници на ОИК - Ботевград, е видно че предложението на местна коалиция „ПРОМЯНА" за регистрация на общински съветници е вписано под № 1 в регистъра на 19.09.2011 г. в 16,45 ч., а предложението на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" е вписано под № 10 и срещу него няма отбелязана дата и час на постъпване. Следвайки поредността на номерата в регистъра е видно, че предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" е постъпило по-късно, следователно предложенията на местна коалиция „ПРОМЯНА" е първа по ред регистрация по смисъла на чл. 122, ал. 5 от Изборния кодекс.
Решение № 149 от 20.09.2011 г. на ОИК - Ботевград, е постановено в нарушение на разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от ИК и излиза извън пределите на компетентността на ОИК. Правото да обявява за недействителността на регистрацията на кандидат за общински съветник или кмет принадлежи на ЦИК по силата нормата на чл. 122, ал. 8 от Изборния кодекс. При проверка на документите, приложени към жалбата на Григор Василев Вутов, ЦИК констатира, че същият е регистриран за кандидат за общински съветник от името на политическа партия и местна коалиция, което прави втората по ред регистрация - тази от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" недействителна.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 8 във връзка с чл. 122, ал. 2, изр. 1, ал. 5 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 149 от 20.09.2011 г. на ОИК - Ботевград, с което е заличена регистрацията на Григор Василев Вутов като кандидат за общински съветник в община Ботевград от името на местна коалиция „ПРОМЯНА", извършена с решение № 130-ОС от 19.09.2011 г. и регистрацията му като кандидат за кмет на кметство с. Скравена, община Ботевград, извършена с решение № 128 от 19.09.2011 г. от името на същата коалиция.
КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на кандидата за общински съветник Григор Василев Вутов от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", извършена с решение № 129 от 19.09.2011 г. на ОИК - Ботевград.
За решението да се уведомят ОИК - Ботевград, кандидатът за общински съветник Григор Василев Вутов и ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 26, ал. 8 във връзка с ал. 6 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения