Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 946-ПВР/НС
София, 13 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: отмяна на Решение № 174-ПВР/НС от 12.11.2021 г. на Районна избирателна комисия 18 – Разград

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с х. № ПВРНС-10-48 от 13.11.2021 г. от Б. М., срещу решение № 174-ПВР/НС от 12.11.2021 г. на РИК – Разград.

В жалбата се иска отмяна на оспорваното решение, като се сочат нарушения на чл. 32, ал. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 33, ал. 3, чл. 37, чл. 38 и чл. 39 от Конституцията на Република България. С постановеното решение РИК – Разград, е разгледала запитване от Андрей Кючуков – репортер в БНТ – Русе, за заснемане на работата на СИК № 181600032, с. Бисерци, която обслужва хора с трайни увреждания, както и подобни такива на територията на община Исперих, като се обективира искане да се вземат интервюта от представители на тази секция за работния им процес, като е постановила, че не възразява да се заснеме работният процес на посочената ПСИК, както и други подобни на територията на община Исперих, и да се изпрати отговор на Андрей Кючуков – репортер на БНТ – Русе.

Жалбоподателят счита, че му се нарушават основни конституционни права, като сочи, че Изборният кодекс изрично урежда кога се осъществява видеозаснемане при изборния процес.

След като се запозна с жалбата и оспорваното решение, Централната избирателна комисия намира, че постановеното решение следва да бъде отменено, като се дадат указания на районната избирателна комисия при произнасяне по искания на медии за заснемане на изборния процес.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 174-ПВР/НС от 12.11.2021 г. на Районна избирателна комисия в Осемнадесети изборен район – Разград.

УКАЗВА на Районна избирателна комисия 18 – Разград, при разглеждане на искания на медии за заснемане на изборния процес да се произнасят при стриктно спазване на чл. 32, ал. 2 от Конституцията на Република България.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения