Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 945-ПВР/МИ
София, 16 септември 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Братя Даскалови

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-26 от 14.08.2014 г. от Стоян Колев Вълчев - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" за промени в ОИК - Братя Даскалови. Предлага се на мястото на Стефан Танчев Стефанов - член на ОИК, да бъде назначена Красимира Иванова Дилякова.

Към заявлението са приложени: молба от Стефан Танчев Стефанов за освобождаването му като член на ОИК, поради лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) от Красимира Иванова Дилякова, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта; пълномощно в полза на Живко Веселинов Тодоров № КО-Г-032/19.07.2011 г. и пълномощно в полза на Стоян Колев Вълчев № 008/23.07.2011 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 833-ПВР/МИ от 3 септември 2014 г. на ЦИК е освободила като член на ОИК - Братя Даскалови, Стефан Танчев Стефанов, но не се е произнесла по искането на назначаване на нов член на ОИК - Братя Даскалови, поради нередовности предложението на ПП „ГЕРБ".

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-26 от 15.09.2014 г. е получено писмо от Стоян Вълчев - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Братя Даскалови, към което е приложена декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Красимира Иванова Дилякова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора, Красимира Иванова Дилякова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения