Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 943-ПВР/НС
София, 13 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от И. Ц., срещу решение № 119-ПВР/НС от 08.11.2021 г. на Районна избирателна комисия – Перник

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № ПВР/НС-22-275 от 12.11.2021 г. от И. Ц., срещу решение № 119-ПВР/НС от 08.11.2021 г. на РИК – Перник.

В жалбата се оспорва решение № 119-ПВР/НС от 08.11.2021 г. на РИК – Перник, като незаконосъобразно и неправилно, иска се неговата отмяна и се излагат подробни съображения.

След като се запозна с преписката Централната избирателна комисия установи следното:

Решение № 119-ПВР/НС от 08.11.2021 г. на РИК – Перник е с организационно-технически характер и се отнася до освобождаване на определения с Решение № 4 – ПВР/НС от 25.09.2021г. на РИК - Перник за специалист – експерт И. Ц., поради което жалбата се явява недопустима, като подадена срещу неподлежащ на обжалване акт.

Отделно от това, при проверка на протокола от 08.11.2021 г. от проведеното заседание на РИК – Перник, беше установено, че не са налице процедурни нарушения при взимане на обжалваното решение – предложението за освобождаване на жалбоподателката е разгледано като т. 4 от дневния ред, същото е подложено на гласуване и е взето решение с единодушие на всички 11 присъстващи членове на районната избирателна комисия. Записът в решението, че същото подлежи на обжалване пред ЦИК, независимо, че то е необжалваемо, не го опорочава.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № ПВР/НС-22-275 от 12.11.2021 г. от И. Ц., срещу решение № 119-ПВР/НС от 08.11.2021 г. на РИК – Перник.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения