Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 943-ПВР/НС
София, 13 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от И. Ц., срещу решение № 119-ПВР/НС от 08.11.2021 г. на Районна избирателна комисия – Перник

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № ПВР/НС-22-275 от 12.11.2021 г. от И. Ц., срещу решение № 119-ПВР/НС от 08.11.2021 г. на РИК – Перник.

В жалбата се оспорва решение № 119-ПВР/НС от 08.11.2021 г. на РИК – Перник, като незаконосъобразно и неправилно, иска се неговата отмяна и се излагат подробни съображения.

След като се запозна с преписката Централната избирателна комисия установи следното:

Решение № 119-ПВР/НС от 08.11.2021 г. на РИК – Перник е с организационно-технически характер и се отнася до освобождаване на определения с Решение № 4 – ПВР/НС от 25.09.2021г. на РИК - Перник за специалист – експерт И. Ц., поради което жалбата се явява недопустима, като подадена срещу неподлежащ на обжалване акт.

Отделно от това, при проверка на протокола от 08.11.2021 г. от проведеното заседание на РИК – Перник, беше установено, че не са налице процедурни нарушения при взимане на обжалваното решение – предложението за освобождаване на жалбоподателката е разгледано като т. 4 от дневния ред, същото е подложено на гласуване и е взето решение с единодушие на всички 11 присъстващи членове на районната избирателна комисия. Записът в решението, че същото подлежи на обжалване пред ЦИК, независимо, че то е необжалваемо, не го опорочава.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № ПВР/НС-22-275 от 12.11.2021 г. от И. Ц., срещу решение № 119-ПВР/НС от 08.11.2021 г. на РИК – Перник.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения