Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 942-МИ
София, 2 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-30 от 02.09.2019 г. от Валентина Таскова – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за община Кресна, на мястото на Валентин Любомиров Богоев – председател на ОИК – Кресна, да бъде преназначена Росица Михайлова Петличка, досегашен член на ОИК. Предлага се за нов член на ОИК – Кресна, Йоанна Валериева Дърпатова.

Към предложението са приложени: заявление от Валентин Любомиров Богоев за освобождаването му като член на ОИК – Кресна по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Йоанна Валериева Дърпатова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Кресна, област Благоевград, Валентин Любомиров Богоев, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Кресна, област Благоевград, Росица Михайлова Петличка, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Кресна, област Благоевград, Йоанна Валериева Дърпатова, ЕГН ….

На новоназначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения