Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 930-НС
София, 13 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ГРАЖДАНСКИ БЛОК“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 16 от 11.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКИ БЛОК", представлявано от Петър Владиславов Славов - председател на УС, чрез Здравко Валериев Боджов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 28.08.2014 г. по ф.д. № 36/2014 г., издадено от СГС, VІ-1 състав; пълномощно от Здравко Валериев Боджов,упълномощен представител, в полза на 51 (петдесет и едно) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКИ БЛОК"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 16 от 11.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКИ БЛОК".

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ГРАЖДАНСКИ БЛОК" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 51 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКИ БЛОК", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Емил Николов Горанов
2. Александра Валериева Боджова
3. Пламен Цвятков Петров
4. Стоил Георгиев Стоилов
5. Димитър Георгиев Томов
6. Иван Тодоров Тодоров
7. Тодор Станев Тодоров
8. Атанас Иванов Ковачев
9. Мариета Иванова Тодорова
10. Богдан Иванов Христов
11. Мария Тодорова Пейчева
12. Християн Юриев Даскалов
13. Иво Емилов Иванов
14. Виолета Борисова Гешева
15. Мирослав Калчев Манолов
16. Красимир Костадинов Киров
17. Цветелина Вълчева Вачкова
18. Венцислав Йорданов Вачков
19. Андрей Йорданов Вачков
20. Теменуга Иванова Кьосева
21. Борислав Иванов Кьосев
22. Емануела Пламенова Томова
23. Христина Великова Йорданова-Попова
24. Стела Пламенова Димитрова
25. Георги Цветков Павлов
26. Мариана Николова Анчева-Павлова
27. Никола Георгиев Бояджиев
28. Мария Дончева Бояджиева
29. Иван Александров Ранков
30. Мария Борисова Иванова
31. Тодор Бойков Попов
32. Мария Александрова Александрова
33. Красимир Георгиев Христов
34. Георги Димитров Кефалов
35. Стойна Живкова Кефалова
36. Боян Георгиев Кефалов
37. Мариана Георгиева Георгиева
38. Мирослав Росенов Георгиев
39. Милети Тошков Величков
40. Виктория Милетиева Величкова
41. Зоя Христова Величкова
42. Георги Илиев Кътев
43. Константин Димитров Сливнишки
44. Антоанета Тошкова Сливнишка
45. Васил Монев Монев
46. Аника Николова Монева
47. Атанас Йотов Григоров
48. Илияна Златанова Жаблянова
49. Цветелина Ивова Орешкова
50. Иво Милчов Орешков
51. Цветелина Нанкова Иванова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения