Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 926-НС
София, 12 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: публикуване на списък с упълномощени представители на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

С вх. № ПВРНС-11-23 от 10 ноември 2021 г. е постъпило предложение от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, чрез пълномощника Антонина Минчева Душева, с което e представен за публикуване на интернет страницата на Централната избирателна комисия списък с 22 (двадесет и двама) упълномощени представители на коалицията.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че за 21 (двадесет и един) упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от Изборния кодекс и Решение № 832-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, а за едно лице е установено несъответствие.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 124 от Изборния кодекс и Решение № 832-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Централната избирателна комисия списък с 21 представители на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за изборите на 14 ноември 2021 г., съгласно приложение към настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1469-НС / 23.09.2022

    относно: регистрация на „Маркет ЛИНКС“ ООД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1468-НС / 23.09.2022

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

  • № 1467-НС / 23.09.2022

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски

  • всички решения