Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 92-ЕП
София, 8 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Венко Димитров Балтаджиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация на „Инициативен комитет за законност и единство“, представляван от Веселин Димитров Христов, за издигане на Венко Димитров Балтаджиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., в състав: Георги Иванов Георгиев, Веселин Димитров Христов, Николай Илчов Петков и Горан Георгиев Тачев. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е под № 3 от 06.04.2019 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

  1. Решение от 2 април 2019 г. за създаване на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Венко Димитров Балтаджиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България и за определяне на лицето, което да го представлява – Веселин Димитров Христов.
  2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 4 бр.
  3. Декларация по образец – Приложение № 60-ЕП от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 350 ИК – 4 бр.
  4. Вносна бележка CS 0004834487 от 05.04.2019 г. за внесен депозит по чл. 129 ИК в размер на 100 лв. по сметка на БНБ.
  5. Банково удостоверение от „Банка ДСК“ ЕАД, Финансов център „Калоян“ – гр. София, изх. № 0237/05.04.2019 г. за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на инициативния комитет;
  6. Заявление за лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания – Йорданка Георгиева Любецка.

Изборният кодекс не предвижда възможност за регистрация на наименование на инициативен комитет. Обратното би противоречало на същността и целта на регистрирането на инициативен комитет за издигане на независим кандидат.

Централната избирателна комисия констатира, че са налице изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на Венко Димитров Балтаджиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. в състав:

Георги Иванов Георгиев, ЕГН ……….

Веселин Димитров Христов, ЕГН ……….

Николай Илчов Петков, ЕГН ……….

Горан Георгиев Тачев, ЕГН ……….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения