Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 919-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/197 от 23 август 2019 г. от кмета на община Тетевен, област Ловеч. Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Съставен е протокол от 16 август 2019 г., който е подписан с особено мнение.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинска избирателна комисия в община Тетевен.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дора Ангелова Стоянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Димитрова Маринова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Поев Генков
СЕКРЕТАР: Саня Раданова Николова
ЧЛЕНОВЕ: Дияна Иванова Лалева
  Лалка Георгиева Гайтанджиева
  Бранимира Каменова Павлова
  Владимир Георгиев Димитров
  Лалка Цакова Атанасова
  Росица Димитрова Лилкова
  Цеца Иванова Цакова-Николова
  Милка Момчилова Консулова
  Гроздана Николова Янкова
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 482-НС / 26.07.2021

  относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 481-МИ / 26.07.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сливница, община Кресна, област Благоевград

 • № 480-НС / 26.07.2021

  относно: откриване на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на стенографски услуги за нуждите на Централната избирателна комисия“

 • всички решения