Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 914-НС
София, 12 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3(3-6) от 12.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез пълномощника Валя Евлогиева Игнатова, регистрирана с Решение на ЦИК № 792-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 108 (сто и осем) лица - упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 3(3-6) от 12.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ".

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г.  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 108 (сто и осем) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Ваня Славова Биволарска
2. Димитър Павлов Ганчев
3. Ивайло Илиев Вълчев
4. Борислав Илиев Вълчев
5. Ели Георгиева Борисова
6. Весела Веселинова Трифонова
7. Снежанка Кирилова Ковачка
8. Валентина Станкова Златкова
9. Боян Петров Маринов
10. Геновева Христова Бъчварова
11. Таня Събева Стоименова
12. Анелия Валентинова Генадиева
13. Светла Атанасова Павлова
14. Николай Георгиев Георгиев
15. Стоян Александров Трифонов
16. Ивана Тинчева Кръстева
17. Катя Георгиева Писарева
18. Николина Кирилова Лазарова
19. Огнян Христов Данаилов
20. Петко Христов Кутев
21. Борислав Огнянов Данаилов
22. Мартин Кръстевски
23. Александър Арленков Колячев
24. Александър Наумов Ангарев
25. Анка Власакова Петрова
26. Антула Паскалева Градинарова
27. Борис Мицев Трайков
28. Боряна Сашова Алексова
29. Венера Методиева Джонева
30. Веселинка Никифорова Василева
31. Димитър Димитров Еникиев
32. Димитър Филипов Георгиев
33. Донка Жечкова Петрова
34. Иван Йорданов Пенчев
35. Калина Богомилова Димитрова
36. Христо Танчев Проданов
37. Камелия Георгиева Димитрова-Ангарева
38. Кольо Йотов Колев
39. Константин Григоров Илиев
40. Красимир Стоянов Стоянов
41. Лазар Георгиев Лаков
42. Миролюба Енчева Мухина
43. Наско Методиев Василевски
44. Пламен Александров Петков
45. Ралица Петрова Велизарова
46. Светланка Георгиева Алексиева
47. Силвия Светославова Таскова
48. Спас Минков Тодоров
49. Христо Радославов Куклев
50. Борислава Николаева Проданова
51. Филип Антолиев Цалиев
52. Олимпия Бориславова Нинова
53. Николай Данов Нинов
54. Тодор Руменов Рафаилов
55. Деница Георгиева Василева
56. Виолета Кирчева Петрова
57. Васил Николаев Богословов
58. Райна Йорданова Джамбазова
59. Надя Петрова Найденова
60. Димитър Добрев Стефанов
61. Иванка Захариева Николова
62. Радостина Миланова Янева
63. Райко Йорданов Миланов
64. Сабрие Исмаилова Хасанова
65. Иса Ибрямов Аптулов
66. Сашка Василева Гергинова
67. Стоянка Стойкова Захариева
68. Румен Василев Рафаилов
69. Цветанка Стоименова Арсова
70. Николинка Петрова Петрова
71. Стефка Ангелова Анастасова
72. Хасан Салиев Хасанов
73. Веска Пенева  Маркова
74. Николай Божилов Богословов
75. Димитър Найденов Димитров
76. Мариян Живков Маринов
77. Петранка Велчева Димитрова
78. Стелиана Йорданова Миланова
79. Боряна Димитрова Петкова
80. Йорданка Владимирова Андонова
81. Лилия Николаева Димитрова
82. Гергана Валентинова Василева
83. Марин Веселинов Златков
84. Павлета Тонева Йорданова
85. Мийрем Хюсеинова Салиева
86. Дияна Станкова Ангелова
87. Борислава Петрова Христова
88. Стефка Димитрова Стефанова
89. Боряна Кръстева Кръстева
90. Мехрибан Бегинова Мехмедова
91. Мария Добрева Стефанова
92. Росен Димитров Динев
93. Марин Петков Стефанов
94. Ани Стоилкова Димитрова
95. Ваня Асенова Маринова
96. Магрета  Иванова Петрова
97. Росен Иванов Николов
98. Мария Цветкова Манова
99. Недка Пенева Трифонова
100. Сашо Иванов Лозанов
101.. Георги Нейков Бинев
102. Евгений Николаевич Белий
103. Венцислав Асенов Йорданов
104. Михаела Таскова Ерменкова
105. Слав Людмилов Кочев
106. Наталия Михайловна Ерменкова
107. Цветко Младенов Шоков

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения