Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 906-ПВР/НС
София, 11 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на СНЦ „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ СРЕЩУ БЕЗЗАКОНИЕТО В ГРАД ПЛЕВЕН“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 20 от 10.11.2021 г. от СНЦ „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ СРЕЩУ БЕЗЗАКОНИЕТО В ГРАД ПЛЕВЕН“, представлявано от Ангел Христов Мавровски, чрез Любомир Георгиев Маринов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Ангел Христов Мавровски в полза на Любомир Георгиев Маринов;

- пълномощно от Ангел Христов Мавровски – председател и представляващ СНЦ „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ СРЕЩУ БЕЗЗАКОНИЕТО В ГРАД ПЛЕВЕН“, в полза на 4 (четири) лица – представители на сдружението.

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 4 (четири) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, и извършената служебна проверка в публичния регистър на СНП по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели за страната 4 лица.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 10.11.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо вх. № ПВРНС-18-1/59/10.11.2021 от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданско обединение срещу беззаконието в град Плевен“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 580-ПВР/НС от 23 ноември 2021 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА СНЦ „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ СРЕЩУ БЕЗЗАКОНИЕТО В ГРАД ПЛЕВЕН“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 4 (четирима) упълномощени представители на СНЦ „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ СРЕЩУ БЕЗЗАКОНИЕТО В ГРАД ПЛЕВЕН“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Любомир Георгиев Маринов

...

2.     

Мелинда Ихтиандър Бойчева

...

3.     

Доля Благоева Апостолова

...

4.     

Емил Иванов Николчев

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения