Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 893-НС
София, 10.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЧНИ ПРАКТИКИ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12 от 08.09.2014 г. от сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЧНИ ПРАКТИКИ", представлявано от Румяна Стоянова Петрова - председател, за регистрация с наблюдатели в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално състояние на сдружението от 25.08.2014 г. по ф.д. № 65/2014 г., издадено от Бургаския окръжен съд; пълномощно от Румяна Стоянова Петрова в полза на 12 (дванадесет) лица - представители на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЧНИ ПРАКТИКИ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

С писмо вх. № 12/08.09.2014 г. на „Информационно обслужване" АД за извършена проверка на лицата от списъка се установи, че 11 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори, а едно лице е с невалиден ЕГН.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЧНИ ПРАКТИКИ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 11 упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЧНИ ПРАКТИКИ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Димитър Стоянов Николов
2. Иван Желев Иванов
3. Румяна Стоянова Петрова
4. Божидара Нейчева Гавазова
5. Тодорка Желева Димитрова
6. Илиана Димитрова Делева
7. Яни Георгиев Кишерликов
8. Павлина Димитрова Цвяткова
9. Кети Пеева Табанова
10. Евелина Илиева Бялкова
11. Дияна Жекова Цвяткова

Отказва да регистрира Бисерка Иванова Иванова, поради невалиден ЕГН.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения