Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 888-ПВР/МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Куклен, област Пловдив, назначена с Решение № 242-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-660/21.09.2011 г. от Добрин Миладинов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Куклен, област Пловдив. Предлага се на мястото на члена на комисията Костадин Петров Кърпачев да бъде назначен Дамян Ангелов Дамянов. Към предложението са приложени: заявление от Костадин Петров Кърпачев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Дамян Ангелов Дамянов; пълномощно на Добрин Стефанов Миладинов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Костадин Петров Кърпачев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Дамян Ангелов Дамянов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1682-НС / 14.11.2019

    относно: обявяване на Стоян Радков Божинов за народен представител в Първи изборен район – Благоевградски, в 44-то Народно събрание

  • № 1681-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Венцислав Ангелов срещу решение № 174-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • № 1680-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Румен Русев срещу решение № 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • всички решения