Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 887-ПВР/МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Белене, област Плевен, назначена с Решение № 160-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-639/19.09.2011 г. от Бистра Павловска - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" и упълномощен представител на партията за община Белене, за промени в ОИК - Белене, област Плевен. Предлага се на мястото на члена на комисията Силвия Димитрова Христова да бъде назначена Цветомира Матеева Арабаджиева. Към предложението са приложени: заявление от Силвия Димитрова Христова за освобождаването й като член на ОИК поради започване на нова работа; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от академична справка № 11 от 12.07.2011 г. от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий", Факултет „Философия", за завършен курс на обучение и положен държавен изпит от 30.06.2011 г. на Цветомира Матеева Арабаджиева. Към преписката е приложено заверено копие от пълномощно на Бистра Павловска - представляващ ПП „ГЕРБ" на територията на община Белене.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Белене, област Плевен, Силвия Димитрова Христова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Белене, област Плевен, Цветомира Матеева Арабаджиева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1682-НС / 14.11.2019

    относно: обявяване на Стоян Радков Божинов за народен представител в Първи изборен район – Благоевградски, в 44-то Народно събрание

  • № 1681-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Венцислав Ангелов срещу решение № 174-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • № 1680-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Румен Русев срещу решение № 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • всички решения