Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 884-НС
София, 8 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от кмета на община Момчилград срещу решение № 32 от 29.08.2014 г. на РИК – Кърджали

В Централната избирателна комисия е постъпила на 04.092014 г. жалба от кмета на община Момчилград срещу решение № 32 от 29.08.2014 г. на РИК - Кърджали. Жалбата е заведена в РИК - Кърджали, с вх. № 2 от 01.09.2014 г. Преписката по жалбата е комплектувана от РИК - Кърджали, съобразно указанията, одобрени с Решение № 683-НС от 13 август 2014 г. на ЦИК, като незабавно е изпратена на електронната поща на ЦИК с вх. № НС-15-105/02.09.2014 г. Допълнителни материали за попълване на преписката са изпратени на електронната поща на ЦИК с вх. № НС-06-19 от 02.09.2014 г. и от 03.09.2014 г. Към преписката са представени жалба, заведена с вх. № 33 от 28.08.2014 г., подадена от Димитър Кадиев - председател на общинския предизборен щаб на ПП „ГЕРБ" срещу заповеди № РД-19-405 от 25.08.2014 г. и № РД-19-409 от 27.08.2014 г. на кмета на община Момчилград с искане за отмяната им. Представени са също извлечения от протоколите от проведените на 29.08.2014 г. и 30.08.2014 г. заседания на РИК - Кърджали, както и решения № 32 от 29.08.2014 г., № 33 от 29.08.2014 г. и № 36 от 30.08.2014 г. Представен е също доклад от 30.08.2014 г. от членовете на РИК - Кърджали, Галина Стефанова и Иванка Таушанова във връзка с извършена от тях проверка по жалбата на Димитър Кадиев.

Производството е образувано по подадената от Димитър Кадиев жалба срещу заповеди № РД-19-405 от 25.08.2014 г. и № РД-19-409 от 27.08.2014 г. на кмета на община Момчилград с искане за отмяната им. Жалбата е подадена в срок предвид разпоредбата на чл. 8 от ИК. В изпълнение на правомощията по чл. 8, ал. 2 от ИК кметът на община Момчилград е образувал избирателните секции на територията на общината за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. със Заповед № РД-19-380 от 12.08.2014 г., която като неоспорена, е влязла в сила. Със Заповед №РД-19-405 от 25.08.2014 г. на кмета на община Момчилград се определя промяна на местоположението на избирателна секция № 09200011 от сградата на Пътно управление, гр. Момчилград, в сграда на ул. „Генерал Столетов" №1Б, гр. Момчилград. Със Заповед № РД-19-409 от 27.08.2014 г. на кмета на община Момчилград се определя промяна на местоположението на избирателни секции № 09200008 и № 0921000009 от сградата на ПГ по ТХВП „Св. св. Кирил и Методий", гр. Момчилград, в сградата на ЦДГ „Зорница", гр. Момчилград. Мотивите на жалбоподателя са, че промяната на местоположението на избирателните секции ще доведе до объркване в избирателите и отлив от гласуване, като се създават предпоставки за контролиран вот, а оспорените актове са немотивирани. На свое заседание на 29.08.2014 г. РИК - Кърджали, е постановила при условията на чл. 70, ал. 4, предложение второ от ИК решение за отхвърляне по направените с жалбата оплаквания. С решение № 33 от 29.08.2014 г. РИК - Кърджали, е възложила на свои членове извършване на проверка по подадената жалба. На 30.08.2014 г. на свое заседание РИК - Кърджали, е разгледала отново жалбата на Димитър Кадиев и с единодушие е постановила решение № 36 от 30.08.2014 г., с което е уважила подадената жалба и е отменила оспорените заповеди на кмета на община Момчилград. При обсъждането на жалбата са взети предвид изложените в нея оплаквания, докладът от извършената проверка по жалбата, както и мотивите на оспорените административни актове. Районна избирателна комисия - Кърджали, е приела жалбата за основателна, доколкото оспорените заповеди на кмета на община Момчилград са постановени след изтичане на срока по чл. 8, ал. 2 от ИК и при наличието на влязъл в сила административен акт, а именно Заповед № РД-19-380 от 12.08.2014 г., с която са образувани избирателните секции на територията на община Момчилград за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Подадената от кмета на община Момчилград Акиф Мехмед Акиф жалба е редовна, доколкото е подадена в срока по чл. 73, ал. 1 от ИК. Макар в жалбата да се сочи, че с нея се обжалва решение № 32 от 29.08.2014 г. на РИК - Кърджали, предвид изложените в нея мотиви и направеното с нея искане, несъмнено е че същата е срещу Решение № 36 от 30.08.2014 г. на РИК - Кърджали. Именно това е решението, с което РИК - Кърджали, е отменила оспорените заповеди № РД-19-405 от 25.08.2014 г. и РД-19-409 от 27.08.2014 г. на кмета на община Момчилград. По същество жалбата е неоснователна. Изложените в жалбата съображения за целесъобразността на отменените актове са неубедителни, макар и да се основават на общата норма на чл. 3 от ИК. Освен това същите са без правно значение предвид липсата на правомощия за административния орган - кмета на община Момчилград, да измени издаден от него влязъл в сила административен акт, а именно Заповед № РД-19-380 от 12.08.2014 г., при това след изтичане на срока по чл. 8, ал. 2 от ИК. Неоснователно е и оплакването за липса на мотиви по отношение на обжалваното решение № 36 от 30.08.2014 г. на РИК - Кърджали. Постановеното решение е надлежно мотивирано, което може да се установи от цялата административна преписка, включително протокола от проведеното заседание и извършения доклад от членове на РИК - Кърджали.

Предвид изложеното жалбата на кмета на община Момчилград се явява неоснователна и обжалваното решение следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал.1, т.26 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на кмета на община Момчилград срещу решение № 32 от 29.08.2014 г. на РИК - Кърджали.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения