Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 870-МИ
София, 6 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „Нова алтернатива” за участие в частичните избори за кмет на кметство Стефаново, община Радомир, област Перник, кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра, кметство Партизанин, община Братя Даскалови, област Стара Загора, кметство Полена, община Симитли, област Благоевград, кметство Вардун, община Търговище, област Търговище, кметство Руец, община Търговище, област Търговище, кметство Победа, община Долна Митрополия, област Плевен, насрочени на 12 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „Нова алтернатива", подписано от представляващия и председател на партията Николай Георгиев Цонев, заведено под № 3 на 1 септември 2014 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на кметство Стефаново, община Радомир, област Перник, кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра, кметство Партизанин, община Братя Даскалови, област Стара Загора, кметство Полена, община Симитли, област Благоевград, кметство Вардун, община Търговище, област Търговище, кметство Руец, община Търговище, област Търговище, кметство Победа, община Долна Митрополия, област Плевен, насрочени на 12 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 07.08.2014 г. от СГС - ТО, VІ-16 състав, по ф.д. № 624/2012 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-597 от 20.08.2014 г. за внесени от партията финансови отчети за 2012 и 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на 3751 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията; удостоверение от „Първа инвестиционна банка" АД за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; писмо до ЦИК с името и длъжността на Петранка Йорданова Новоселска - счетоводител, която ще отговаря за приходите разходите и счетоводната отчетност, свързана с предизборната кампания; пълномощно в полза на Мирослава Евгениева Максимова.

Списъкът, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на 3751 избиратели, е предаден с приемо-предавателен протокол от 1 септември 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на партията е в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 464, т. 3 от Изборния кодекс за допускане на политическа партия „Нова алтернатива" за участие в частичните избори за кмет на кметство Стефаново, община Радомир, област Перник, кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра, кметство Партизанин, община Братя Даскалови, област Стара Загора, кметство Полена, община Симитли, област Благоевград, кметство Вардун, община Търговище, област Търговище, кметство Руец, община Търговище, област Търговище, кметство Победа, община Долна Митрополия, област Плевен, насрочени на 12 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 464, т. 3 и т. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „Нова алтернатива" за участие в частичните избори за кмет на кметство Стефаново, община Радомир, област Перник, кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра, кметство Партизанин, община Братя Даскалови, област Стара Загора, кметство Полена, община Симитли, област Благоевград, кметство Вардун, община Търговище, област Търговище, кметство Руец, община Търговище, област Търговище, кметство Победа, община Долна Митрополия, област Плевен, насрочени на 12 октомври 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1421-МИ/

1465-МИ/

Календар

Решения