Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1421-МИ
София, 27 януари 2015 г.

ОТНОСНО: допускане на политическа партия „Нова алтернатива“ за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „Нова алтернатива", подписано от Елена Васкова Арнаудова, упълномощена от представляващия и председател на партията Николай Георгиев Цонев, заведено под № 2 на 26 януари 2015 г. в регистъра на партиите за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 19.01.2015 г. от СГС - ТО, VІ-16 състав, по ф.д. № 624/2012 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-4 от 20.01.2015 г. за внесени от партията финансови отчети за 2012 и 2013 г.; пълномощно № 268 от 15.01.2015 г. в полза на Елена Васкова Арнаудова.

Политическа партия „Нова алтернатива" е регистрирана с Решение № 870-МИ от 6 септември 2014 г. на ЦИК за участие в частичните избори за кметове на 12 октомври 2014 г.

Налице са изискванията на чл. 469, ал. 5 от Изборния кодекс за допускане на политическа партия „Нова алтернатива" за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 469, ал. 2 и 5 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 1401-МИ от 15 януари 2015 г.  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА политическа партия „Нова алтернатива" за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

870-МИ/

1465-МИ/

Календар

Решения