Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 866-ПВР/НС
София, 5 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и пети изборен район – София

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ПВРНС-10-24 от 04.11.2021 г. от упълномощен представител на ПП „ДПС“, за промяна в състава на РИК в Двадесет и пети изборен район – София. Предлага се на мястото на Мартина Цветанова Маринова – зам.-председател на РИК, да бъде назначена Величка Йорданова Грънчарова. Предлага се също на мястото на Венцеслав Василев Йотов – член на РИК, да бъде назначен Красимир Веселинов Аврамов за периода от 04.11.2021 г. до 17.11.2021 г.

Към предложението е приложено заявление от Мартина Цветанова Маринова за освобождаването й като зам.-председател на РИК, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за висше образование на Величка Йорданова Грънчарова; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от удостоверение за правоспособност на Красимир Веселинов Аврамов и пълномощно в полза на Цветан Иванов Енчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на РИК в Двадесет и пети изборен район – София, Мартина Цветанова Маринова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на РИК в Двадесет и пети изборен район – София, Величка Йорданова Грънчарова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и пети изборен район – София, Красимир Веселинов Аврамов, ЕГН ..., на мястото на Венцеслав Василев Йотов, за периода от 04.11.2021 г. до 17.11.2021 г..

На назначените заместник-председател и член да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения