Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 866-ПВР/НС
София, 5 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и пети изборен район – София

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ПВРНС-10-24 от 04.11.2021 г. от упълномощен представител на ПП „ДПС“, за промяна в състава на РИК в Двадесет и пети изборен район – София. Предлага се на мястото на Мартина Цветанова Маринова – зам.-председател на РИК, да бъде назначена Величка Йорданова Грънчарова. Предлага се също на мястото на Венцеслав Василев Йотов – член на РИК, да бъде назначен Красимир Веселинов Аврамов за периода от 04.11.2021 г. до 17.11.2021 г.

Към предложението е приложено заявление от Мартина Цветанова Маринова за освобождаването й като зам.-председател на РИК, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за висше образование на Величка Йорданова Грънчарова; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от удостоверение за правоспособност на Красимир Веселинов Аврамов и пълномощно в полза на Цветан Иванов Енчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на РИК в Двадесет и пети изборен район – София, Мартина Цветанова Маринова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на РИК в Двадесет и пети изборен район – София, Величка Йорданова Грънчарова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и пети изборен район – София, Красимир Веселинов Аврамов, ЕГН ..., на мястото на Венцеслав Василев Йотов, за периода от 04.11.2021 г. до 17.11.2021 г..

На назначените заместник-председател и член да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1547-НС / 05.10.2022

    относно: обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и осмото Народно събрание

  • № 1546-НС / 05.10.2022

    относно: въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от тези протоколи, въведени в РИК, от изборите за народни представители, произведени на 2 октомври 2022 г., и анализ на несъответствията

  • № 1545-НС / 05.10.2022

    относно: жалба от Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ чрез Д В Р -М срещу решение № 136-НС от 01.10.2022 г. на РИК 23 – София

  • всички решения