Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 865-МИ
София, 28 август 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Батак, област Пазарджик

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-215/103 от 28.08.2019 г. от П. Паунов – кмет на община Батак, във връзка с предложение с вх. № 68-00-26 от 27.08.2019 г. от общинския ръководител на ПП „ГЕРБ“, за освобождаването на Невена Стоянова Кавръкова – член на ОИК – Батак, назначена с Решение № 702-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК, и заемане на длъжността от Атанас Георгиев Хрисков.

Към предложението са приложени: заявление от Невена Стоянова Кавръкова за освобождаването й като член на ОИК – Батак по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Атанас Георгиев Хрисков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Батак, област Пазарджик, Невена Стоянова Кавръкова, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Батак, област Пазарджик, Атанас Георгиев Хрисков, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Зам.-председател: Кристина Стефанова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения