Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 860-МИ
София, 4 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кочериново, област Кюстендил

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-15-307 от 03.11.2021 г. от Емил Йорданов Атанасов за освобождаването му като секретар на ОИК – Кочериново, поради несъвместимост (назначаване на длъжността заместник-областен управител).

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Кочериново, област Кюстендил, Емил Йорданов Атанасов, ЕГН … , и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения