Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 859-ПВР/МИ
София, 20 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  допълване на решение поради допусната техническа грешка в Решение № 835-ПВР/МИ от 19 септември 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 835-ПВР/МИ от 19 август 2011 г. за промяна в състава на ОИК в община Попово, област Търговище, като е пропуснат текстът в диспозитива на решението за освобождаване на члена на ОИК - Попово, Йоана Тодорова Вълчева, ЕГН ...
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


Допълва диспозитива на Решение № 835-ПВР/МИ от 19 август 2011 г., както следва:
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Попово, област Търговище, Йоана Тодорова Вълчева, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения