Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 856-ПВР
София, 3 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Павлин Белчев – кмет на община Баните, област Смолян, срещу Решение № 77-22 ПВР/НС от 28.10.2021 г. на РИК – Смолян за назначаване на ПСИК на територията на община Баните в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ПВРНС-06-28 от 29.10.2021 г. е входирана жалба от Павлин Белчев – кмет на Община Баните, област Смолян, срещу Решение № 77-22 ПВР/НС от 28.10.2021 г. на РИК – Смолян за назначаване на ПСИК на територията на община Баните в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. С номер ПВРНС-15-69/29.10.2021 г. е получена от РИК 22 – Смолян и административната преписка по Решение № 77-22ПВП/НС/28.10.2021 г.

След като се запозна с изложеното в жалбата и с приложените към преписката документи, Централна избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

На 28.10.2021 г. с вх. № 169/28.10.2021 г. в РИК 22 – Смолян, е постъпило писмо от кмета на община Баните, с предложение за образуване на 4 броя ПСИК, на база на подадени 60 бр. Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. В писмото е посочен териториален обхват на предложените 4 броя ПСИК, от който се вижда, че всяка от тях покрива повече от едно населено място, като във всяка ПСИК е изпълнено условието за най-малко десет подадени заявления.

На същата дата – 28.10. 2021 г. , кметът на община Баните входира в РИК 22-Смолян ново писмо с № 180/28.10.2021 г., с което предлага нов брой на ПСИК - 3, като отново посочва териториалния обхват на всяка от тях.

На редовно заседание, проведено на 28.10.2021 г., при присъствали 12 от общо 13 членове, РИК 22 – Смолян, е разгледала представените документи по преписки с вх. № 168 и 180/28.10.2021 г. По време на обсъжданията не е постигнат консенсус между членовете на районната избирателна комисия и е пристъпено към гласуване. От присъствалите 12 души 5 са гласували „ЗА“ и 7 – „ПРОТИВ“ и поради липса на необходимо мнозинство е постановено решение за отхвърляне.

 

РИК 22 – Смолян е обективирала взетото в хипотезата на чл. 70, ал. 4 ИК отхвърлително решение в Решение № 77-22 ПВР/НС от 28.10.2021 г. и го е публикувала по реда на чл. 72, ал. 2 ИК на сайта си. Единствено от приложеното към преписката особено мнение (такова е представено като отделен документ, но не се открива в публикувания на сайта протокол от проведеното на 28.10.2021 г. заседание, нито се съдържа в представения от РИК заверен препис на протокола), се установява, че мотивите на отхвърлителния диспозитив – проверка от страна на РИК за наличие на обстоятелствата по чл. 37 ИК – се позовават на аргументи, твърдящи необходимост от извършване на действия, които не са в обхвата на правомощията на РИК, нито в контекста на принципите за назначаване на съставите на СИК, залегнали в ИК и разписани в Решение № 766-ПВР/НС от 20 октомври 2021 г. на Централна избирателна комисия.

На база на установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия счита, че соченото решение следва да бъде отменено като незаконосъобразно, немотивирано и необосновано, а предвид произнасянето на РИК 22 – Смолян, преписката да бъде върната на районната комисия незабавно за произнасяне с решение за образуване на ПСИК в община Баните в съответствие с правомощията им по ИК.

Съображенията за това са следните:

На първо място, решението на РИК 22 – Смолян, страда от тежки пороци, обуславящи отмяната му – липса на мотиви и неизпълнение на изричното задължение на органа за произнасяне. Изброените три порока представляват такова съществено нарушение на правото на защита на заинтересованите лица, което да не може да обоснове санирането му занапред. Липсата на мотиви само по себе си е абсолютно отменително основание и достатъчно такова за обявяване на незаконосъобразността му.

На следващо място, в резултат на проведеното поименно гласуване и видно от диспозитива на вписаното в протокола решение от 15.06.2021 г, се установява, че същото е постановено в противоречие с разписаните специални правомощия на районните избирателни комисии, като вместо да изпълни задължението си за образуване на ПСИК за съответната община, предвид наличието на не по-малко от 10 заявления, РИК е постановила, макар и в хипотезата на чл. 70, ал. 4 ИК, решение за отхвърляне.

В изпълнение на правомощията си и при условията на обвързана компетентност РИК 22 – Смолян е била длъжна да образува ПСИК. При наличие на достатъчен брой заявления и уведомление от кмета на общината, Комисията, от една страна, не може да не извърши или да не изпълни юридическото действие, а от друга, не може да избира решението на дадения въпрос и определянето на последиците от решението. Конкретният въпрос предварително е уреден с нормативно предписание, на което се подчинява административният орган.

В горния смисъл, изложените в особеното мнение на шестимата членове на районната избирателна комисия съображения по отношение на образуването на ПСИК не е следвало и не могат да се ползват като аргумент в подкрепа на или против формирането на волята на органа, издател на акта. Не се откриват по преписката, нито се представиха в допълнение пред настоящия орган документи или доказателства за обстоятелства, обуславящи отказа на РИК 22 – Смолян, да образува ПСИК. Напротив, налице са били всички предпоставки за образуване на ПСИК, като недопустимо и в противоречие с приципите на изборния процес, въпреки изричното посочване в чл. 37 ал. 3а ИК на органа, който извършва проверката за наличие на обстоятелства по чл. 37 ал. 1 – органа по чл. 23 ИК, подписалите с особено мнение членове на РИК 22 – Смолян са приели, че функциите по контрол по тази алинея са част от правомощията на РИК по чл. 72 ал. 1 т. 6 ИК. Подобен прочит не кореспондира на основни принципи на правото и е недопустимо членове на изборни комисии да пренебрегват законово задължение и да го заместват с мотиви за реализиране на функции извън процедурите по ИК, при липса на съответни правомощия.

От изложеното до тук е безспорно, че районната избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, при постановяване на решението си е допуснала особено съществени нарушения на принципите на изборното законодателство, и е пренебрегнала духа на закона, постановявайки решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70 ал. 4 ИК, което налага цялостна отмяна на постановения от нея акт и връщането на преписката от настоящата инстанция с изрично указание за произнасяне по образуване на ПСИК за община Баните, област Смолян.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс, Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 77-22 ПВР/НС/28.10.2021 г. на РИК 22 –Смолян и връща преписката за ново произнасяне.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения