Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 852-ПВР/МИ
София, 19 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Гърмен, област Благоевград, назначена с Решение № 207-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-643/19.09.2011 г. от Розен Илиев Марчев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Гърмен, за промяна в ОИК - Гърмен, като на мястото на члена на комисията Даниела Юриева Пидева се предлага Снежана Манчева Джуркина. Към предложението са приложени: молба от Даниела Юриева Пидева да бъде освободена като член на ОИК - Гърмен; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Снежана Манчева Джуркина; пълномощни - 2 бр.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Гърмен, област Благоевград, Даниела Юриева Пидева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
2. НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Гърмен, област Благоевград, Снежана Манчева Джуркина, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения