Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 845-НС
София, 4 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 7 от 03.09.2014 г. от сдружение „Институт за социална интеграция", представлявано от Катя Колева Келевска - председател на управителния съвет на сдружението за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние., на сдружението от 25.08.2014 г. по ф.д. № 6605/2002 г., издадено от СГС, представлявано от Катя Колева Келевска - председател на управителния съвет на сдружението, пълномощно от Катя Колева Келевска в полза на 2 (две) лица - представители на сдружение „Институт за социална интеграция"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на хартиен и в електронен вид на технически носител.

От писмо с вх. № 7 от 03.09.2014 г. на ЦИК, пристигнало на електронната поща от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, предложени от сдружение „Институт за социална интеграция", се установи, че всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Институт за социална интеграция", за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели двама упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Катя Колева Келевска
2. Стефан Георгиев Георгиев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения