Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 838-ПВР/НС
София, 1 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Мустафа Шабан Караахмед – кмет на община Борино, срещу решение № 74-22 ПВР/НС от 27.10.2021 г. на РИК 22 – Смолян

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № ПВРНС-15-68/29.10.2021 г., от Мустафа Шабан Караахмед – кмет на община Борино, срещу решение № 74-22 ПВР/НС от 27.10.2021 г. на РИК 22 – Смолян.

В жалбата се твърди, че Решение № 74-22 ПВР/НС от 27.10.2021 г. на РИК – Смолян, е неправилно и незаконосъобразно.

Жалбоподателят счита, че РИК – Смолян, неправилно не е определила подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Борино, въпреки че са налице изискванията на чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс, а именно:

От страна на кмета е подадено уведомление относно броя на подадените заявления по чл. 37 ИК на територията на община Борино, от избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия – 79 бр. заявления – Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа. В РИК – Смолян, е представен регистър на подадените заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, от който са видни адресите на лицата, подали заявленията, с оглед определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии. Адресите на лицата обхващат четири населени места. С решението си

Жалбоподателят моли Решение № 74-22 ПВР/НС на РИК – Смолян, да бъде отменено и да бъдат дадени указания за определяне на три броя подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Борино с оглед броя подадени заявления и адресите на лицата.

В тази връзка кметът на община Борино е депозирал писмо с вх. № 148/25.10.2021 г. във входящия регистър на РИК – Смолян, с броя на постъпилите заявления (Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа) от избиратели с трайни увреждания, с което е уведомил РИК – Смолян за постъпили 79 бр. заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл. 37 ИК. Към писмото е приложена и Заповед № 203 от 25.10.2021 г. на кмета на община Борино.

Също така кметът на община Борино е посочил разпределението им по 3 (три) подвижни избирателни секции, образувани въз основа на влязла в сила Заповед № 203/25.10.2021 г., както следва: 220500008 - Борино; 220500009 - Борино; 220500010 – Буйново.

Посочено е като основание Решение № 766-ПВР/НС, 20.10.2021 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия приема, че жалбата е допустима поради следните съображения:

На 25.10.2021 г. във входящия регистър на РИК – Смолян, е постъпило писмо с изх. № 3632/25.10.2021 г. на кмета на община Борино, с което уведомява комисията, че към тази дата са постъпили 79 заявления по чл. 37 ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия. Към писмото е приложена Заповед № 203/25.10.2021 г. на кмета на община Борино, с която са образувани три подвижни секции със следния обхват: 220500008 – Борино; 220500009 – Борино; 220500010 – Буйново.

С обжалваното решение РИК – Смолян, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК е постановила решение за отхвърляне.

В обжалваното решение са изложени следните фактически основания, че са били установени адресите на лицата, подали заявления по чл. 37 ИК от приложения към писмото на кмета на община Борино регистър на подадените заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., като е установено, че лицата са с адреси, обхващащи четири различни населени места на територията на община Борино – с. Борино, с. Чала, с. Буйново и с. Кожари.

Районната избирателна комисия е компетентният орган да се произнесе съгласно чл. 72, ал. 1, т. 6 ИК. Съгласно нормата на чл. 90, ал. 1 ИК на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл. 37. Районната или общинската избирателна комисия определя броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район (района) въз основа на броя на подадените заявления. При избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България в градовете с районно деление подвижната секционна избирателна комисия може да обхваща територията на повече от един район, ако са подадени по-малко от 10 заявления в съответния район.

В чл. 90, ал. 4 ИК е предвидено, че разпоредбите на кодекса относно секционните избирателни комисии в страната се прилагат и за подвижните секционни избирателни комисии.

От своя страна, съгласно чл. 8, ал. 2 от ИК, кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината не по-късно от 50 дни преди изборния ден и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. В срока по изречение първо кметът изпраща копие от заповедта на териториалните звена на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в съответната област.

От цитираната нормативна уредба следва извод, че в правомощието на Районната избирателна комисия е да определи броя на подвижните секционни избирателни комисии – ПСИК в изборния район въз основа на броя на подадените заявления по чл. 37 ИК (от избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение). Следователно, РИК могат да определят само броя на ПСИК, съобразявайки се с обстоятелствата, изложени в преписката.

От компетентност на кмета на общината е да образува със заповед избирателните секции на територията на общината и да утвърди тяхната номерация, обхват и адрес съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от ИК. Според разпоредбата на чл. 89 ИК районните избирателни комисии назначават секционни избирателни комисии, съответно – подвижни секционни избирателни комисии. Това става след проведени консултации по реда на чл. 91 ИК при кмета на общината, при които партиите и коалициите предлагат състав на секционните избирателни комисии. При постигнато съгласие РИК по предложение на кмета на общината назначава секционните избирателни комисии.

Централната избирателна комисия смята, че решението, с което не е определен броят на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на община Борино, е незаконосъобразно, защото РИК – Смолян не е изложила мотиви за това, което ще се отрази на възможността на избирателите с трайни увреждания да упражнят правото си на глас.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 74-22 ПВР/НС от 27.10.2021 г. на РИК 22 – Смолян, с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 ИК.

ВРЪЩА административната преписка по решение № 74-22 ПВР/НС от 27.10.2021 г. на РИК 22 – Смолян и УКАЗВА да се произнесе с решение за определяне броя на секционните избирателни комисии на територията на община Борино.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения