Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 829-НС
София, 3 септември 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район – Сливенски

Постъпило е писмо с вх. № НС-05-21/26.08.2014 г. от Росица Тодорова - председател на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливенски, към което е приложено предложение от Мустафа Юсеинов Мустафов - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", с предложение за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливенски. Предлага се на мястото на Севда Хюсеинова Османова - секретар на комисията, да бъде назначен Бадър Исмаилов Хасанов - досегашен член на РИК, а на мястото на Бадър Исмаилов Хасанов като член да бъде назначена Севда Хюсеинова Османова - досегашен секретар.

Към предложението са приложени: удостоверение за актуално състояние на ПП „Движение за права и свободи" от 07.08.2014 г. по ф.д. № 2574/1990 г. на СГС - ТО, VІ-12 с-в; пълномощно в полза на Мустафа Юсеинов Мустафов; заявление от Севда Хюсеинова Османова, че не може да изпълнява задълженията си като секретар на РИК по обективни причини; заявление от Бадър Исмаилов Хасанов, че е съгласен да заема длъжността секретар на РИК; декларации от по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Севда Хюсеинова Османова и Бадър Исмаилов Хасанов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА от член за секретар на РИК в Двадесет и първи изборен район - Сливенски, Бадър Исмаилов Хасанов, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА от секретар за член на РИК в Двадесет и първи изборен район - Сливенски, Севда Хюсеинова Османова, ЕГН ...

Анулира издадените удостоверения на Бадър Исмаилов Хасанов и Севда Хюсеинова Османова.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения