Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 829-НС
София, 3 септември 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район – Сливенски

Постъпило е писмо с вх. № НС-05-21/26.08.2014 г. от Росица Тодорова - председател на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливенски, към което е приложено предложение от Мустафа Юсеинов Мустафов - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", с предложение за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливенски. Предлага се на мястото на Севда Хюсеинова Османова - секретар на комисията, да бъде назначен Бадър Исмаилов Хасанов - досегашен член на РИК, а на мястото на Бадър Исмаилов Хасанов като член да бъде назначена Севда Хюсеинова Османова - досегашен секретар.

Към предложението са приложени: удостоверение за актуално състояние на ПП „Движение за права и свободи" от 07.08.2014 г. по ф.д. № 2574/1990 г. на СГС - ТО, VІ-12 с-в; пълномощно в полза на Мустафа Юсеинов Мустафов; заявление от Севда Хюсеинова Османова, че не може да изпълнява задълженията си като секретар на РИК по обективни причини; заявление от Бадър Исмаилов Хасанов, че е съгласен да заема длъжността секретар на РИК; декларации от по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Севда Хюсеинова Османова и Бадър Исмаилов Хасанов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА от член за секретар на РИК в Двадесет и първи изборен район - Сливенски, Бадър Исмаилов Хасанов, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА от секретар за член на РИК в Двадесет и първи изборен район - Сливенски, Севда Хюсеинова Османова, ЕГН ...

Анулира издадените удостоверения на Бадър Исмаилов Хасанов и Севда Хюсеинова Османова.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 244-МИ / 16.06.2021

    относно: жалба от Георги Минчев Тронков срещу Решение №142-МИ от 11.06.2021 г. на Общинската избирателна комисия – Вълчи дол

  • № 243-НС / 16.06.2021

    относно: жалба от Венцислав Атанасов Ангелов, кандидат за народен представител от ПП „Свобода“, срещу решение № 37-НС от 11.06.2021 г. на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски

  • № 242-НС / 16.06.2021

    относно: жалба от Мустафа Карадайъ – председател и представляващ партия „Движение за права и свободи“, чрез упълномощения представител Салих Рамадан Аршински, срещу Решение № 62-22 46 НС от 10.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Смолян

  • всички решения