Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 828 -ПВР/НС
София, 29 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 8-3 от 28.10.2021 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, представлявано от Михаил Стоянов Мирчев, регистрирана с Решение № 782-ПВР/НС от 22.10.2021 г. на ЦИК като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.. Заявлението е подписано от упълномощения представител Надежда Богомилова Гологанова.

Към заявлението са приложени:

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 23 (двадесет и три) бр.

- изрично пълномощно към заявителя от представляващия сдружението.

На 29.10.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията, от предложените 23 лица, по отношение на 22 (двадесет и две) лица са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК, а за 1 (едно) лице е установено несъответствие.

Като взе предвид, че са представени изискуемите документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г., Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 22 (двадесет и двама) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, както следва:

1.

Марияна Христанова Семкова

...

2.

Трифон Руенов Панчев

...

3.

Петя Димчева Михалевска

...

4.

Георги Иванов Георгиев

...

5.

Христо Симеонов Семков

...

6.

Светлана Пенева Георгиева

...

7.

Илиян Димитров Димитров

...

8.

Кристина Максимова Сидорова

...

9.

Васелена Василева Жекова

...

10.

Иван Георгиев Георгиев

...

11.

Симеон Рашков Семков

...

12.

Мартин Велинов Башев

...

13.

Григор Николов Петров

...

14.

Георги Иванов Аладжов

...

15.

Стоян Стоянов Стайков

...

16.

Тодор Йорданов Даскалов

...

17.

Десислава Маркова Христова

...

18.

Методи Георгиев Благов

...

19.

Димитър Мирославов Вълков

...

20.

Димитър Красимиров Чизмаров

...

21.

Константин Делов Писков

...

22.

Марияна Иванова Бозакова

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения