Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 824-ПВР
София, 17 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от инициативен комитет, регистриран с Решение № 485-ПВР от 23 август 2011 г. на ЦИК, за издигане кандидатурата на Николай Кирилов Василев за кандидат за президент и Владимир Емил Савов за кандидат за вицепрезидент за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение за регистрация от Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Николай Кирилов Василев за президент на Република България и кандидатурата на Владимир Емил Савов за вицепрезидент на Република България, подписано от Желязко Митев Райков, представляващ инициативния комитет, регистриран с Решение № 485-ПВР от 23 август 2011 г. на ЦИК, заведено под № 17 на 17 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Николай Кирилов Василев, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Владимир Емил Савов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ...
Към заявлението са приложени следните документи: платежно нареждане от 17.09.2011 г. от ПроКредит Банк (България) АД за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс; списък с имената, ЕГН и подписите на 10 186 избиратели, подкрепящи издигането на кандидатите за президент и вицепрезидент; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за президент Николай Кирилов Василев; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за президент Николай Кирилов Василев; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за президент Николай Кирилов Василев, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент, предложен от Инициативен комитет, регистриран с Решение № 485-ПВР от 23 август 2011 г. на ЦИК; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Владимир Емил Савов; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Владимир Емил Савов; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за вицепрезидент Владимир Емил Савов, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за вицепрезидент, издигнат от инициативен комитет, регистриран с Решение № 485-ПВР от 23 август 2011 г. на ЦИК.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 113, ал. 2 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Николай Кирилов Василев, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент Владимир Емил Савов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., издигнати от инициативен комитет.
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения