Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 822-ПВР
София, 17 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ", подписано от Господин Тончев Тонев в качеството на представляващ партията, заведено под № 18 на 17 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Андрей Иванов Чорбанов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Ангел Бойчев Мирчев, ЕГН ..., с постоянен адрес в ....
Към заявлението са приложени следните документи: протокол от заседание на Съвета на общността на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" от 10.06.2011 г.; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за президент Андрей Иванов Чорбанов; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за президент Андрей Иванов Чорбанов; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за президент Андрей Иванов Чорбанов, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент от политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ"; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Ангел Бойчев Мирчев; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Ангел Бойчев Мирчев; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за вицепрезидент Ангел Бойчев Мирчев, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за вицепрезидент от политическа партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"; пълномощно от Ангел Бойчев Мирчев на Господин Тончев Тонев.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Андрей Иванов Чорбанов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент Ангел Бойчев Мирчев, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., издигнат от ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ".
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения