Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 821-МИ
София, 28 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-304 от 27.10.2021 г. е постъпила преписка от ОИК – Бургас, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Към преписката са приложени следните документи:

- Решение № 317-МИ от 26.10.2021 г. на ОИК – Бургас, с което на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на Сотир Йовчев Йовчев като кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас;

- заверено копие от протокол № 53 от 26.10.2021 г. от заседание на ОИК – Бургас;

- заверено копие от писмо от община Бургас с изх. № 37-00-274/25.10.2021 г., с приложен препис-извлечение от акт за смърт на  Сотир Йовчев;

- заверено копие от справка от ТЗ „ГРАО“ – Бургас за броя на населението на с. Твърдица, община Бургас, област Бургас.

От приложената справка от ТД „ГРАО“ е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Твърдица  към 25.10.2021 г. е 438 души, поради което в кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Общинската избирателна комисия – Бургас, област Бургас е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения