Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 812-ПВР
София, 17 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от централното ръководство на политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", вписано под № 9 от 14.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, за регистрация на кандидат за президент Красимир Дончев Каракачанов, ЕГН ..., с постоянен адрес ..., и кандидат за вицепрезидент Даниела Проданова Симидчиева-Димитрова, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., подписано от Карлос Арналдо Контрера в качеството му на пълномощник.
Към предложението са приложени следните документи: препис-извлечение от протокол от 16 юли 2011 г. от заседание на Организационния съвет на политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за издигането и подреждането на кандидатите за президент и вицепрезидент в кандидатската листа; заявление от кандидата за президент Красимир Дончев Каракачанов, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент от името на политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"; заявление от кандидата за вицепрезидент Даниела Проданова Симидчиева-Димитрова, че е съгласна да бъде регистрирана като кандидат за вицепрезидент от името на политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"; декларация от кандидата за президент Красимир Дончев Каракачанов, че е живял през последните 5 години в страната и отговаря на условията по чл. 95, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс; декларация от кандидата за вицепрезидент Даниела Проданова Симидчиева-Димитрова, че е живяла през последните 5 години в страната и отговаря на условията по чл. 95, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс; декларация от кандидата за президент Красимир Дончев Каракачанов, че отговаря на условията по чл. 112, ал. 1 от Изборния кодекс; декларация от кандидата за вицепрезидент Даниела Проданова Симидчиева-Димитрова, че отговаря на условията по чл. 112, ал. 1 от Изборния кодекс; пълномощно на Карлос Арналдо Контрера, който е подал предложението.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Красимир Дончев Каракачанов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент Даниела Проданова Симидчиева-Димитрова, ЕГН ..., с постоянен адрес в ...., за изборите на 23 октомври 2011 г., издигнати от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ".
На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения