Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 811-НС
София, 1 септември 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № НС-15-87 от 29.08.2014 г., подписано от заместник-председателя и секретаря на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив, с приложено към него предложение от Дияна Алексиева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район - Пловдив, като на мястото на Спас Атанасов Шуманов - член на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив, да бъде назначен Тодор Димитров Тодоров.

Към заявлението са приложени: заявление от Спас Атанасов Шуманов за освобождаването му като член на РИК поради лични причини; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, диплома за завършено висше образование, копие от лична карта и автобиография на Тодор Димитров Тодоров; пълномощни - 2 бр., удостоверение за актуално състояние на ПП „ГЕРБ", издадено по ф.д. № 1545/2007 г. от VІ-16 с-в на СГС от 06.08.2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив, Спас Атанасов Шуманов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив, Тодор Димитров Тодоров, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • № 1019-НС / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • всички решения