Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 811-НС
София, 01.09.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № НС-15-87 от 29.08.2014 г., подписано от заместник-председателя и секретаря на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив, с приложено към него предложение от Дияна Алексиева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район - Пловдив, като на мястото на Спас Атанасов Шуманов - член на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив, да бъде назначен Тодор Димитров Тодоров.

Към заявлението са приложени: заявление от Спас Атанасов Шуманов за освобождаването му като член на РИК поради лични причини; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, диплома за завършено висше образование, копие от лична карта и автобиография на Тодор Димитров Тодоров; пълномощни - 2 бр., удостоверение за актуално състояние на ПП „ГЕРБ", издадено по ф.д. № 1545/2007 г. от VІ-16 с-в на СГС от 06.08.2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив, Спас Атанасов Шуманов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив, Тодор Димитров Тодоров, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1843-НС / 16.07.2020

    относно: обявяване на Калин Любенов Вельов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 44-то Народно събрание

  • № 1842-МИ / 16.07.2020

    относно: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори

  • № 1841-МИ / 16.07.2020

    относно: допускане и регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори

  • всички решения