Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 807-ПВР
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ", подписано от Мария Василева Капон в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 8 на 12 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Мария Василева Капон, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Николай Христов Кисьов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ...
Към заявлението са приложени следните документи: препис-извлечение от протокол от заседание на Изпълнителния съвет на „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" от 10.09.2011 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на Националния партиен съвет на „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" от 10.09.2011 г.; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на ИК от Мария Василева Капон; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на ИК от Николай Христов Кисьов; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от ИК от Мария Василева Капон; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от ИК от Николай Христов Кисьов; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от ИК от Мария Василева Капон; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от ИК от Николай Христов Кисьов; копие от решение № 474-ПВР от 23 август 2011 г. за регистрация на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ".
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Мария Василева Капон, ЕГН ..., постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент на Република България Николай Христов Кисьов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., издигнати от ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ".
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.09.2011 в 20:16 часа

Календар

Решения

  • № 550-ЕП / 16.07.2019

    относно: налагане на административно наказание на Александър Кирилов Георгиев, в качеството му на управител на „Телеграф Медиа“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4, изр. 1 от Изборния кодекс

  • № 549-ЕП / 16.07.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, собственик на сайта Blitz.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 548-ЕП / 16.07.2019

    относно: налагане на административно наказание на „Телевизия Евроком“ ООД, представлявано от управителя Злати Станков Златев, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс

  • всички решения