Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 8-ЕП
София, 26 март 2019 г.

ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 59 – 61, чл. 65, чл. 66, чл. 356 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и писмо от Народното събрание на Република България с изх. № ЦИК-02-24 от 25.03.2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Консултации при областните управители за съставите на Районните избирателни комисии (РИК)

 1. Консултации за съставите на РИК се провеждат при областния управител с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, до 31.03.2019 г. включително (55 дни преди изборния ден).

1.1. Парламентарно представени партии и коалиции са:

- Партия ГЕРБ с 95 народни представители;

- Коалиция „БСП за България“ със 79 народни представители;

- Партия „ДПС” с 25 народни представители;

- Коалиция „Обединени патриоти” с 27 народни представители;

- Партия „Воля“ с 12 народни представители.

1.2. Партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени:

- Коалиция „Реформаторски блок“;

- Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в Народното събрание или в Европейския парламент.

 1. Консултациите са публични. Датата, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от 3 дни преди провеждането им.
 2. При провеждане на консултациите партиите и коалициите по т. 1 представят:

а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 2, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1).

 1. За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
 2. В случаите, когато при консултациите е постигнато съгласие за съставите на РИК между представителите на партиите и коалициите по т. 1, областният управител представя в ЦИК до 31.03.2019 г. включително:

а) писмено предложение за състав на РИК, заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) предложенията на партиите и коалициите за състава на РИК;

в) списък на резервните членове;

г) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г., или решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

д) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

е) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, подписани от участниците в консултациите, заедно с особените мнения, възраженията и мотивите на участниците, отказали да подпишат протокола или подписали го с особено мнение, ако има такива;

ж) копие от диплома за всяко лице за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

з) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1);

и) копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

 1. В случаите, когато при консултациите не е постигнато съгласие за състава на РИК, областният управител изпраща на ЦИК не по-късно от 31.03.2019 г. включително (не по-късно от 55 дни преди изборния ден) предложенията за състава на РИК, направени от представителите на партиите и коалициите, ведно с документите по т. 3 и:

а) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, подписани от участниците в консултациите, заедно с особените мнения, възраженията и мотивите на участниците, отказали да подпишат протокола или подписали го с особено мнение, ако има такива;

б) копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

 1. Когато областният управител не е направил предложение по т. 5 до 31.03.2019 г. (не по-късно от 55 дни преди изборния ден), той незабавно изпраща документите по т. 3 в Централната избирателна комисия.
 2. Когато при консултациите за състава на РИК е постигнато съгласие, ЦИК назначава РИК по предложението на областния управител, направено по реда на т. 5.
 3. Когато при консултациите за състава на РИК не е постигнато съгласие, ЦИК назначава РИК въз основа на направените предложения на партиите и коалициите, които са участвали в консултациите.

10.1. Районната избирателна комисия се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.

10.2. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК.

10.3. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на поне един член във всяка РИК.

10.4. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

11.1. Общият брой на членовете на РИК, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, се определя според броя на мандатите за народни представители за съответния изборен район, както следва:

- за изборни райони до 9 мандата включително – 13 членове;

- за изборни райони с 10 и повече мандата – 17 членове.

11.1.1. Извън броя на членовете на РИК по т. 11.1. партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по 1 член в комисиите.

11.2. Районните избирателни комисии се назначават в съставите, посочени в т. 11.1, в т.ч. председател, двама заместник-председатели и секретар.

11.3. При назначаването на членовете на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 19.03.2019 г., като се използва методът на най-големия остатък, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция.

12.1. Съставът на РИК с 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 1.1., е както следва: за партия ГЕРБ – 5 членове, за коалиция „БСП за България“ – 4 членове; за партия „ДПС” – 1 член, за коалиция „Обединени патриоти“ – 2 членове, за партия „Воля“ – 1 член.

12.2. Съставът на РИК със 17 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 1.1., е както следва: за партия ГЕРБ – 7 членове, за коалиция „БСП за България” – 5 членове; за партия „ДПС” – 2 членове, за коалиция „Обединени патриоти“ – 2 членове, за партия „Воля“ – 1 член.

II. Изисквания към членовете на районните избирателни комисии

13.1. За членове на РИК се назначават лица, които:

а) са български граждани;

б) са навършили 18 години;

в) не са поставени под запрещение;

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

е) владеят български език;

ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

13.2. Обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и „е“ се установяват с декларация – Приложение № 1, а по буква „ж” – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома).

13.3. На основание § 32, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.) във връзка с § 5 от Закона за висшето образование на лица, притежаващи висше образование, се приравняват лица, притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от полувисши институти до влизането в сила на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г.), както и лица, придобили образователно-квалификационна степен „специалист по...“ до 25.05.2007 г. – влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.).

13.4. Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.

13.5. Районната избирателна комисия осъществява правомощията си от назначаването им с решение на ЦИК до 9 юни 2017 г. включително (до 14 дни след произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България) – от 06.04. до 09.06.2019 г.

III. Статут на членовете на районните избирателни комисии

 1. Членовете на РИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс.
 2. При изпълнение на функциите си членовете на РИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

16.1. Докато заема длъжността си, член на РИК не може да бъде:

а) кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за член на Европейския парламент от Република България;

б) лице на изборна длъжност в държавен или местен орган;

в) орган на изпълнителната власт;

г) министър или заместник-министър;

д) главен секретар на Президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет;

е) главен секретар на министерство или областна администрация;

ж) секретар на община, район или кметство;

з) съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател;

и) заместник-областен управител, кмет или заместник-кмет;

к) военнослужещ във въоръжените сили;

л) служител в Министерството на вътрешните работи, Национална разузнавателна служба, Национална служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

16.2. Членовете на една и съща РИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

16.3. Едно лице не може да участва в повече от едно качество в изборите – кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно.

ІV. Назначаване на РИК

Централната избирателна комисия назначава РИК за всеки район до 50 дни преди изборния ден – 05.04.2019 г. включително.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

17-ЕП/

Календар

Решения

 • № 1822-НС / 24.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1821-НС / 24.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

 • № 1820-НС / 24.03.2023

  относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

 • всички решения