Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 795-ПВР/НС
София, 25 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на РИК в Седми изборен район – Габровски

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № ПВРНС-15-51 от 25.10.2021 г. от Ивелин Стоянов Стоянов – упълномощен представител на коалиция „Демократична България – Обединение“, с предложение за временно освобождаване на Юли Божидаров Енчев – член на РИК в Седми изборен район – Габрово, и на негово място да бъде назначен Радослав Гутев Колев, до завръщането на Юли Божидаров Енчев. Към заявлението е приложено пълномощно от представляващите коалицията в полза на Ивелин Стоянов.

С вх. № ПВРНС-15-51\1 от 25.10.2021 г. в ЦИК са постъпили: декларация по чл. 60, ал 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Радослав Гутев Колев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Седми изборен район – Габрово, Радослав Гутев Колев, ЕГН …, на мястото на Юли Божидаров Енчев, до 30.10.2021 г.

На заместващия член на РИК в Седми изборен район – Габрово, да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения