Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 79-ЕП
София, 4 април 2014 г.

ОТНОСНО: допълване на Решение № 39-ЕП от 2 април 2014 г. относно реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите и независимите кандидати

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, предложение второ и т. 36, чл. 133, ал. 3, т. 5, чл. 140, ал. 3, т. 6, чл. 367, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

Допълва Решение № 39-ЕП от 2 април 2014 г. на Централната избирателна комисия, като в т. 7 след израза „*брой лица, участвали в предходни подписки" се създава нов ред и се добавя изразът „*брой лица без избирателни права".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения