Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 789-НС
София, 26 август 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Диана Димитрова Овчарова – кмет на община Ивайловград, срещу решение № 3 от 18.08.2014 г. на РИК –Хасково

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № НС-06-10 от 21.08.2014 г. от Диана Димитрова Овчарова - кмет на община Ивайловград, срещу решение № 3 от 18.08.2014 г. на РИК -Хасково, с което частично е отменена Заповед № 430 от 13.08.2014 г. на кмета на община Ивайловград за образуване на избирателни секции на територията на общината във връзка с подготовката и провеждането на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. В оригинал жалбата с приложенията към нея са постъпили в ЦИК на 21.08.2104 г. С вх. № НС-06-10 от 26.08.2014 г. в ЦИК е постъпила в цялост преписката, образувана във връзка с обжалвана заповед на кмета на община Йвайловград и съответно решение № 3 от 18.08.2014г. на РИК - Хасково.

Към преписката по жалбата е приложено обжалваното решение № 3/18.08.2014 г. на РИК - Хасково, протокол № 2 от 18.08.2014 г. на  РИК -Хасково, Заповед № 430 от 13.08.2014 г. на кмета на община Ивайловград, жалба от Костадин Димов Тамахкяров, заведена в регистъра на жалбите на РИК - Хасково, с вх. № 2 от 18.08.2914 г., копие от извадка от страница на сайта на община Йвайловград и писмо с изх. № 37-00-19 от 13.08.2014 г. на кмета на община Йвайловград.

На Централната избирателна комисия е предложен е следният проект за решение:

„Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № НС-06-10 от 21.08.2014 г. от Диана Димитрова Овчарова - кмет на община Ивайловград, срещу решение № 3 от 18.08.2014 г. на РИК -Хасково, с което частично е отменена Заповед № 430 от 13.08.2014 г. на кмета на община Ивайловград за образуване на избирателни секции на територията на общината във връзка с подготовката и провеждането на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. В оригинал жалбата с приложенията към нея са постъпили в ЦИК на 21.08.2104 г. С вх. № НС-06-10 от 26.08.2014 г. в ЦИК е постъпила в цялост преписката, образувана във връзка с обжалвана заповед на кмета на община Йвайловград и съответно решение № 3 от 18.08.2014г. на РИК - Хасково.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е недопустимо , като излага съображения, че производството пред РИК е инициирано по жалба на Костадин Димов Тамахкяров - зам.-председател на Общинския съвет на БСП в Ивайловград срещу заповедта на кмета на общината, която жалба обаче е просрочена, тъй като е подадена след изтичане на законоустановения тридневен срок за обжалване. Твърди се, че заповедта за образуване и утвърждаване на секции на територията на община Ивайловград - Заповед № 430/13.08.2014 г. е публично обявена на 14.08.2014 г. на сайта на общината и съгласно чл. 8, ал. 4 от ИК крайният срок за оспорването й е 17.08.2014 г, а жалбата на Костадин Димов Тамахкяров е от дата 18.08.2014 г. С оглед горното жалбоподателят счита, че решението на РИК - Хасково, следва да се обезсили като недопустимо поради просрочие на жалбата. В подкрепа на развитите в жалбата съображения за недопустимост на решението на РИК прилага и решение № 5380 по адм.д. № 5313/2014 г. ВАС, взето по аналогичен случай. Поддържа се при евентуалност от жалбоподателя, че ако се приеме, че обжалваното решение е допустимо, то е неоснователно, тъй като при постановяване на Заповед № 430/13.08.2014 г. на кмета на община Ивайловград са спазени всички изисквания на чл. 8, ал. 2, ал. 4 и чл. 9, ал. 3 от ИК при образуване на избирателните секции на територията на община Ивайловград. По тези съображения  моли обжалваното решение на РИК - Хасково, да бъде отменено като недопустимо и неоснователно.

Към преписката по жалбата е приложено обжалваното решение № 3/18.08.2014 г. на РИК - Хасково, протокол № 2 от 18.08.2014 г. на  РИК -Хасково, Заповед № 430 от 13.08.2014 г. на кмета на община Ивайловград, жалба от Костадин Димов Тамахкяров, заведена в регистъра на жалбите на РИК - Хасково, с вх. № 2 от 18.08.2914 г., копие от извадка от страница на сайта на община Йвайловград и писмо с изх. № 37-00-19 от 13.08.2014 г. на кмета на община Йвайловград. С обжалваното решение РИК - Хасково, частично е отменила заповедта на кмета на община Ивайловград, като му е указъла, че следва да образува избирателни секции и в следните села: Орешино, Камилски дол, Конници, Розино, Меден бук и Глумово.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, тъй като същата е подадена в срок и от легитимирано лице, а разгледана по същество за основателна поради следните съображения :

Установява се от преписката по жалбата, че производството пред РИК - Хасково, е образувано във връзка с подадена на 18.08.2014 г. жалба от Костадин Димов Тамахкяров, Заповед № 430 от 13.08.2014 г. на кмета на община Ивайловград, с която на основание чл. 8, ал. 2 и 4 от ИК са образувани изборните секции на територията на община Ивайловград.

Същевременно от представената от РИК - Хасково, извадка от страницата на сайта на община Йвайловград се установява, че заповедта е обявена на 14.08.2014 г. и следователно тридневният срок по чл. 8, ал. 4 за оспорването и пред РИК е изтекъл на 17.08.2014 г. От друга страна, срокът за обжалване на заповедта на кмета на общината, с която се образуват избирателни секции, следва да се изчислява по календарни дни съобразно правилата на ИК, а не по АПК, както неправилно е приела РИК в обжалваното решение. Това е така, защото основен принцип в ИК, следващ от разпоредбата на чл. 58, ал.4 от ИК е че сроковете по АПК не се прилагат, те се изчисляват в календарни дни и изтичат в последния им ден. Съответно към нея се отнасят препращащите разпоредби на чл. 73 от от ИК, касаещи обжалването на решенията на РИК пред ЦИК и чл. 8, ал. 4 относно оспорването на заповедта на кмета на общината досежно образуването на избирателните секции, които намират приложение в настоящия случай. В този смисъл е и константната съдебна практика, включително и представеното от жалбоподателя Решение на ВАС от 17.04.2014 г. по адм. дело № 5313/2014 г., в което изрично е прието, че по отношение изчисляване сроковете за обжалване на заповедта на кмета на общината по чл. 8, ал. 2 от ИК не намират приложение нормите на АПК.

В настоящия случай както от приложената към преписката жалба, така и от протокол № 2 на РИК - Хасково, се установява, че жалбата на  Костадин Димов Тамахкяров - зам.-председател на Общинския съвет на БСП в Ивайловград срещу заповедта на кмета за образуване на избирателните секции е подадена на 18.08.2014 г. след изтичане на срока за обжалване, който съобразно изложеното по-горе следва да се счита, че е изтекъл на 17.08.2014 г., от което следва, че жалбата е недопустима като просрочена, а оттам и образуваното по нея производство, респективно постановеното решение № 3 на РИК - Хасково, също е недопустимо и като такова следва да бъде обезсилено, а производството по жалбата прекратено като недопустимо.

Предвид така изложените съображения жалбата на Община Ивайловград срещу решение № 3/19.08.2014 г. на РИК -Хасково, се явява основателна и обжалваното решение следва да бъде обезсилено като недопустимо, а образуваното по жалбата на Костадин Димов Тамахкяров - зам.-председател на Общинския съвет на БСП в Ивайловград производство по чл. 8, ал. 4 от ИК  следва да бъде прекратено.

По изложеното и на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 3 от 18.08.2014 г на РИК -Хасково, постановено по жалба вх. № 2/18.08.2014 г., подадена от Костадин Димов Тамахкяров - зам.-председател на Общинския съвет на БСП в Ивайловград производство по чл. 8, ал. 4 от ИК  следва да бъде прекратено., и ПРЕКРАТЯВА образуваното по тази жалба производство като недопустимо.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му."

На заседанието са присъствали 13 членове на Централната избирателна комисия. „За" приемането на предложения проект на решение са гласували 6 членове на ЦИК: Е. Христов, Г. Баханов, М. Бойкинова, М. Златарева, Р. Матева и Р. Цачев. „Против" приемането на предложения проект на решение са гласували 7 членове на ЦИК: И. Алексиева, В. Пенев, И. Ивков, Р. Сидерова, А. Андреев, С. Солакова, Е. Чаушев.

Докладваният проект не събра необходимото мнозинство от две трети за приемане на решението и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК се счита, че е налице решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект на решение по жалба от Диана Димитрова Овчарова - кмет на община Ивайловград, срещу решение № 3 от 18.08.2014 г. на РИК -Хасково.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения